Electrochemical reduction of CO2

Vilken potential finns för en hållbar produktion av kemikalier genom direkt elektrokemisk omvandling av koldioxid? Projektet Elektrokemisk reduktion av CO2 till kemikalier undersökt, med det övergripande målet att bedöma teknikens potential för elektrokemisk tillverkning av kemikalier som ett framtida elektrifierings-/CCU-alternativ inom den västsvenska kemiindustrin. Rapporten består av två delar: I) en nulägesanalys av forsknings- och … Continued

Regionala exempel från genomförda energieffektiviseringsprojekt

Projektet Goda exempel på energiuppföljning är en fortsättning av projektet LÅGAN Energirenovering – Bättre energirenovering genom regional samverkan. I föreliggande projekt sker en analys av genomförda energirenoveringsprojekt med avseende på uppnådd energieffektivisering och investeringskostnader. Genom ökad samverkan mellan de olika regionala nätverken kan kapacitet byggas för att i förlängningen säkerställa att det finns kompetens regionalt … Continued

Taxonomin – uppföljning av tillämpning och harmonisering av tolkningar

Nätverken Belok, Bebo och Lågan har gemensamt genomfört en förstudie med syftet att underlätta för olika aktörer att implementera taxonomin. Både de som idag omfattas och de som kommer omfattas på sikt. Rapporten syftar till att följa upp hur fastighetsföretag och byggentreprenörer har redovisat/planerar att redovisa i enlighet med taxonomin. Uppföljningen görs för att sprida … Continued

Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter – Samlade erfarenheter hösten 2023

Programmet Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter är en satsning som ska påskynda elektrifieringen av godstransporter i Sverige. Inom programmet fördelar Energimyndigheten stöd till aktörer som går samman för att bygga upp strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas. Energimyndigheten har gett CIT Renergy i uppdrag att genomföra en intervjustudie med ett antal … Continued

Svenskarnas energikunskap – en rikstäckande undersökning

En rikstäckande intervjustudie med kunskapsfrågor om el och energi genomfördes under maj 2023 med  svenskar mellan 20-75 år. Datainsamlingen genomfördes i PFM Researchs webbpanel och gav 2003 intervjusvar. Intervjufrågorna innehöll 15 rena kunskapsfrågor, vars svar användes för att analysera andra variabler i förhållande till respondentens energikunskap. Resultatet visar att de grundläggande energikunskaperna är bättre hos … Continued

Bättre energirenovering genom regional samverkan

För att kunna uppnå Sveriges och EU:s högt uppsatta energi och klimatmål behövs en ökad energieffektivisering av det befintliga byggnadsbeståndet. För att lyckas krävs en ökad samverkan och kunskapsuppbyggnad lokalt och regionalt kring energieffektivisering i samband med renovering. Projektet har genom fem regionala nätverk knutna till LÅGAN genomfört pilotprojekt för att stimulera till bättre energirenoveringar. … Continued

Klimatstegen för drift och förvaltning av befintliga byggnader

Sverige har ett klimatmål om nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045. Bygg- och fastighetssektorn står för cirka en tredjedel av utsläppen. Det befintliga byggnadsbeståndet utgör areamässigt cirka 97 procent av det totala och lejonparten av dessa har inget behov av omfattande renovering i närtid utan driftas, förvaltas, underhålls och byggs löpande om i mindre omfattning. Eftersom … Continued

Luftkonditionering ingen lösning i framtidens hus

Åsa Wahlström är inte bara affärsområdeschef för Byggd miljö hos oss – hon är även adjungerad professor vid Lunds Tekniska Högskola. Där forskar hon om hur man kan minska byggnaders utsatthet för solvärme och därmed se till att husen inte värms upp så mycket under varma sommardagar. Läs artikeln i tidningen Extrakt.

Luft-luftvärmepump med hög täckningsgrad för småhus

Installation av luft-luftvärmepumpar är ett vanligt sätt att energieffektivisera uppvärmningssystemet i småhus med direktverkande el. Dock blir täckningsgraden ofta inte mer än 50%. I denna förstudie undersöktes hur luft-luftvärmepumpar kan få en högre täckningsgrad genom kombination med kanaldragning eller användning av multisplitinomhusenheter. Genom en litteraturstudie, intervjuer och en fallstudie av ett befintligt hus påvisade förstudien … Continued

Tolkningar och möjligheter med EU taxonomin

EUs taxonomiförordning innehåller regler för att avgöra när en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar och är en del av ramp paketet Green Deal. Fastighetsägare och entreprenörer tillhör de samhällssektorer som kommer att påverkas av förordningens innehåll. Föreliggande förstudie syftar till att identifiera avsnitt i taxonomin, kapitel 7 Bygg och fastighetsverksamhet, som ger utrymme för … Continued

Energieffektivisering av typsmåhus

  Föreliggande rapport har tagits fram av CIT Renergy på uppdrag av Energimyndigheten och avser att fram underlag som kan stödja arbetet för energi- och klimatrådgivare. Uppdraget omfattar att visa på goda exempel på energieffektivisering av typiska småhus. I arbetet identifierades först representativa småhus som ofta har en dålig energiprestanda. Detta resulterade i fyra vanligt … Continued

Tjänsten Drift av geoenergilager

Bland fastighetsägare inom lokalsektorn blir det allt vanligare med geoenergilager som kan användas för både värme- och kylbehov, då det ses som både lönsamt och miljövänligt. Fastighetsägare vittnar dock om utmaningar med att sköta driften eftersom detta är komplexa anläggningar och något som är relativt nytt i jämförelse med mer traditionella system. Därför inleddes en … Continued

Topp 15 och 30 procent av de bästa byggnaderna

I föreliggande studie har det analyserats vid vilket primärenergital gränsen går för att en byggnad ska tillhöra de femton respektive trettio procent bästa byggnaderna i Sverige inom olika byggnadskategorier. Uppdraget har utförts av Åsa Wahlström CIT Energy Management. Kontaktperson vid Fastighetsägarna har varit Rikard Silverfur. Projektet har haft en referensgrupp bestående av: • Thomas Nystedt, … Continued

Behovsanpassad värmereglering

För att minska värmebehoven i flerbostadshus behövs ofta genomgripande åtgärder såsom förbättrad isolering, bättre fönster, värmeåtervinning på ventilation, osv. Eftersom sådana arrangemang är dyra och kräver omfattande arbete görs de med fördel först i samband med större renoveringar, vilka i praktiken endast sker med långa intervall. Denna förstudie syftar till att undersöka, sammanfatta, sprida och … Continued

Laddinfrastruktur i fastigheter

Det kommer att bli allt vanligare för fastighetsägare att investera i laddinfrastruktur för att möta efterfrågan på laddmöjligheter för elektrifierade transporter. Med ökad försäljning av laddbara fordon kommer efterfrågan på laddpunkter att öka. Syftet med denna studie är att ge ägare av flerbostadshus och lokalfastigheter ett verktyg för att ta fram en strategi för laddning … Continued

Energieffektivisering i vårdlokaler

Västfastigheter har lyckats väldigt väl med sitt arbete gällande energieffektivisering och sammanhörande miljö- och klimatförbättringar. Fastighetsbeståndet består till övervägande del av sjukhus och andra typer av vårdlokaler. År 2010 fattade Västra Götalandsregionen beslut om ett miljöpolitiskt program för regionens interna miljöarbete 2011 – 2013. I programmet anges som långsiktigt energimål för de egna verksamheterna att: … Continued

Kylsystem i vårdlokaler

The Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH) är ett internationellt nätverk för hållbar sjukvård. Ett av nätverkets arbetsområden är att på uppdrag av Energimyndigheten arbeta med att sprida innovationer och lösningar från svensk sjukvård internationellt. Uppdraget utförs bland annat genom satsningen Nordic Know-How som kombinerar rapporter med seminarier. CIT Energy Management har, via BELOKS fördjupningsområdet … Continued

Kyl- och fryslager för livsmedel

Det finns stor potential för att minska tillförd el genom att optimera kylsystem och använda energieffektiv belysning, men det finns även betydande potential i att ta tillvara på den överskottsvärme som kylsystemen producerar. Nätverket Relivs har tidigare fokuserat på livsmedelsbutiker och storkök, men då kyl- och fryslager också är energiintensiva verksamheter som hanterar livsmedel utförs … Continued

Scenarioanalys med HEFTIG – Potential för energieffektivisering i flerbostadshus

  Föreliggande rapport Scenarioanalys med HEFTIG – Potential för energieffektivisering i flerbostadshus samt systerrapporten Scenarioanalys med HEFTIG – Potential för energieffektivisering i loklabyggander avser att ge ett underlag till Energimyndighetens arbete med energieffektivisering i bebyggelsen. De byggnadskategorier som simulerats i projektet är flerbostadshus, skolor, kontor, vårdbyggnader, handelslokaler samt hotell och restauranglokaler och föreliggande rapport redovisar … Continued

Scenarioanalys med HEFTIG – Potential för energieffektivisering i lokalbyggnader

  Föreliggande rapport Scenarioanalys med HEFTIG – Potential för energieffektivisering i lokalbyggnader samt systerrapporten Scenarioanalys med HEFTIG – Potential för energieffektivisering i flerbostadshus avser att ge ett underlag till Energimyndighetens arbete med energieffektivisering i bebyggelsen. De byggnadskategorier som redovisas i föreliggande rapport om lokalbyggnader är skolor, kontor, vårdbyggnader, handelslokaler samt hotell och restauranglokaler. Projektet har … Continued

Vägledning, uppföljning och spridning av Grön bilaga

  Inom Beloks fördjupningsområde Samverkan har under de senaste två åren genomförts workshops med fastighetsägare och hyresgäster för att genom deras synpunkter utveckla den nya samverkansmodellen. Den nya samverkansmodellen utgör en struktur för arbetsprocessen kring Grönt hyresavtal och visar hur det implementeras i praktiken för att bidra till konkreta resultat. Standardavtalet för lokalhyra, kompletterat med … Continued

Analys av primärenergital för de 15 procent bästa småhusen

  I den delegerade akten till EUs taxonomiförordning specificeras att en byggnad byggd före 31 december 2020 väsentligen bidrar till begränsningen av klimatförändringar om byggnaden är bland de 15 procent bästa i det nationella eller regionala byggnadsbeståndet uttryckt i primärenergi. I föreliggande studie har det analyserats vid vilket primärenergital gränsen går för att en byggnad … Continued

Ventilation i livsmedelsbutiker

  Aktörer i branschen har lyft att det finns energi att spara i livsmedelsbutiker genom optimering av ventilationssystem och menar att större hänsyn bör tas till särskilda förutsättningar i dessa lokaler. Förstudien syftar därför till att öka kunskapen om ventilation i livsmedelsbutiker, och om möjligheter att sänka energianvändningen och förbättra inomhusmiljön genom förändringar i utformning … Continued

Erfarenheter av system för energiåtervinning från spillvatten

  I takt med att fastigheter blir bättre isolerade och att värmeåtervinning från utgående luft förbättras så minskar de luftburna värmeförlusterna. Ofta glöms dock den värme som förloras via fastigheternas spillvatten, vilket blir en större och större andel av fastigheternas energianvändning. Detta projekt avser att öka och tillgängliggöra kunskaper om system för energiåtervinning från spillvatten, … Continued

Energibesparande åtgärder i bodetableringar

Energibesparande åtgärder i bodetableringar – En förstudie om vattenburen värme och tätning. Energieffektivisering är ett prioriterat område i byggbranschen, men fortfarande används fortfarande stora mängder energi, varav mestadels el, för uppvärmning av bodetableringar. Två områden med sedan tidigare identifierad utvecklingspotential är uppvärmningssystemet respektive tätning mellan bodar. Att välja mer energieffektiva lösningar inom dessa områden är … Continued

Analys av primärenergital för de 15 procent bästa byggnaderna

  I den delegerade akten till EUs taxonomiförordning specificeras att en byggnad byggd före 31 december 2020 väsentligen bidrar till begränsningen av klimatförändringar om byggnaden är bland de 15 procent bästa i det nationella eller regionala byggnadsbeståndet uttryckt i primärenergi. I föreliggande studie har det analyserats vid vilket primärenergital gränsen går för att en byggnad … Continued

Energieffektiv byggproduktion

  Förutsättningarna för en energieffektiv byggproduktion sätts tidigt genom att ställa tydliga krav vid upphandling av entreprenörer. Med tydliga krav kan energieffektiva byggbodar, teknik, maskiner och utrustning väljas för byggproduktionen och det kan beskrivas i byggplanen hur energiaspekter ska prioriteras. I föreliggande rapport presenteras en kunskapssammanställning av energianvändning på byggarbetsplatsen, energieffektiva maskiner och utrustning på … Continued

Fastighetsbranschens digitalisering – vägen framåt

  Studien, som är ett samverkansprojekt mellan Energimyndighetens nätverk Belok och BeBo, Installatörsföretagen och Sustainable Innovation, har identifierat strategiska områden där fastighetsbranschen tillsammans med energibranschen behöver driva utvecklingsarbete de närmsta två till tre åren. Projektet startade våren 2021 och pågår till hösten 2022 och finansieras av Energimyndigheten via E2B2, SBUF och ETU. Rapporten som presenteras här är en … Continued

Totalmetodiken – användning, uppföljning och resultat

  Syftet med uppdraget var att följa upp ett antal byggnader som genomgått samtliga etapper av Totalmetodiken, och redovisa uppnådda resultat. Uppföljningen genomfördes genom bl.a. intervjuer med fastighetsägare som har minst en byggnad som genomgått samtliga etapper av Totalmetodiken. De intervjuade hade generellt goda erfarenheter av att använda Totalmetodiken. Bl.a. nämndes att det är tidseffektivt … Continued

White Paper on good practice in EPC assessment, certification and use

  The White Paper on good practice in EPC assessment, certification, and use provides analyses, policy proposals and descriptions of tools on the seven prioritized areas for enhanced EPC schemes of the QualDeEPC project. The suggestions will be the basis for the country-specific adaptation, discussion, and, if possible, national implementation. About the project Energy Performance … Continued

Inspection of ventilation systems

Well-functioning ventilation is a prerequisite both for good indoor climate and for efficient use of energy in buildings, which both represent substantial economical values. Anyone who realizes the value of quality assured ventilation also realizes the importance of adequate ventilation inspections. Still there seems to be a need to promote inspection of ventilation systems by … Continued

Finansieringsmöjligheter

Västsverige med sin stora koncentration av (process-)industrier står för en betydande del av Sveriges klimatutsläpp. Samtidigt finns en stor medvetenhet och en önskan att bidra till såväl Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp, som till infriandet av Parisavtalet. Samverkan mellan akademi, forskningsinstitut, offentligt ägda företag och privata industrier är väl etablerad sedan länge och ett flertal förstudier … Continued

Smarta stadsdelar

I Sverige och internationellt planeras och uppförs just nu smarta stadsdelar på många ställen. Begreppet är i ropet och används oftast för att beskriva stadsdelar som byggs eller görs om för att bland annat bidra till ökad resurshushållning, hållbarhet och livskvalitet. I förstudien görs en intervjustudie med nyckelpersoner för tre goda exempel på smarta stadsdelar: … Continued

Solcellsanläggningar och Brandsäkerhet

Frågeställningarna kring elsäkerhet, brandsäkerhet och räddningstjänsters insatser kopplat till solcellsanläggningar är många och engagemanget både stort och brett. På initiativ av fastighetsägare har nätverken Belok och BeBo tillsammans med Räddningstjänsten Storgöteborg, tagit dessa frågeställningar vidare och aktiviteter har utförts under 2020. Från arbetet framgår att ett av huvudspåren som behöver vidareutvecklas är nationella riktlinjer med … Continued

Ny samverkansmodell hyresgäst – fastighetsägare

Under 2020 genomfördes en förstudie med syfte att visa på hur Grönt hyresavtal och företagens miljöcertifieringar kan samverka och underlätta i hållbarhetsarbetet. Förstudien fokuserade på möjligheter kring incitamentsavtal och utveckling av Grönt hyresavtal som passar väl för livsmedelslokaler. Studien har genomförts via en litteraturstudier samt enkätundersökningar och workshop med hyresgäster och fastighetsägare, Genom förstudien visas … Continued

Klimatfrågan i beslutsprocessen

För att minska klimatpåverkan från byggande och renovering krävs åtgärder. I förstudien ”Klimatkrav i byggprocessen” undersåtes vilka fördelar fastighetsägare ser med att ställa klimatkrav i byggprocessen. Flera fastighetsägare ser miljö och klimatmässiga samhällsnyttor, men har ofta svårare att motivera nyttan inom det enskilda företaget. Under 2020 har vi genomfört förstudie med syfte att ge fastighetsföretag … Continued

Energifrågor inom organisationer

I denna förstudie studeras vilken inverkan den interna organisationen har på utfallet av det energieffektiviseringsarbete som bedrivs hos fastighetsbolag. Uppdraget har genomförts via djupintervjuer med företrädare för Swedavia Energi, Akademiska Hus och Castellum, vilka alla tre har kommit långt i sitt energiarbete. I analysen kan det konstateras att det finns gemensamma framgångsfaktorer som kan lyftas, … Continued

Opportunities and barriers for implementation of Power-to-X technologies in the West Sweden Chemicals and Materials Cluster´s process industries

The interest for industrial electrification is currently increasing rapidly as it has been identified as one important strategy for achieving climate neutrality. Recently, the chemical industry in the Swedish region Västra Götaland has also shown an increasing interest for P2X, and the initiative Klimatledande processindustri (KPI) (in eng. Climate smart industry), coordinated by the West … Continued

Kompletterande energikrav i byggregler

Den 11 juni 2020 fick Boverket ett regeringsuppdrag att i samverkan med Energimyndigheten ta fram förslag om hur ett kompletterande krav som utgår ifrån byggnadens energibehov, dvs. använd energi, ska utformas med beaktande av samhällsekonomiska konsekvenser. Vidare ska eventuellt behov av att komplettera byggreglerna med ett krav på solvärmlast utredas. Föreliggande utredning avser att ge … Continued

Vägledning för energikartläggning i fastighetsföretag

Vägledning beskriver ett arbetssätt för att ta fram den energikartläggning som krävs enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL. Syftet med vägledningen är att stödja genomförandet av en kostnadseffektiv energikartläggning som identifiera kostnadseffektiva åtgärdsförslag. Vägledning riktar sig främst till de personer som ska genomföra energikartläggning i företag med fastighetsverksamhet. Vägledningen är framtagen av … Continued

Vägledning för energikartläggning i Bygg- Anläggnings- och Installationsföretag

Vägledning beskriver ett arbetssätt för att ta fram den energikartläggning som krävs enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL. Syftet med vägledningen är att stödja genomförandet av en kostnadseffektiv energikartläggning som identifiera kostnadseffektiva åtgärdsförslag. Vägledning riktar sig främst till de personer som ska genomföra energikartläggning i företag som klassas som bygg- anläggnings- och … Continued

Study of the measured and perceived indoor air quality in Swedish school classrooms

The influence of a classroom’s indoor environment on children’s health, performance and comfort is a concern that receives increasing attention. Many schools experience problems with inadequate indoor air quality and climate. Investigations of the indoor air quality (IAQ) in schools have been often non-systematic, which can lead to costly ad-hoc remediation actions. It is therefore … Continued

A certification scheme for operation of buildings with well-planned and ambitious environmental improvements

The development of environmental certification schemes has increased rapidly during the last twenty years and are often used as benchmarks during design of new buildings or reconstruction. However, for management of our existing buildings the members of Sweden Green Building Council request for clear guidelines and a certification scheme. Therefore, a new certification scheme called … Continued

Not even close to the goals – A ”snapshot” of Swedish property owners’ energy renovation plans

A pre-requisite to reach the EU 2030 and beyond targets is a significantly increased ambition among property owners regarding energy-efficient refurbishments. The Swedish Energy Agency and the National Board of Housing, Building and Planning are on the Swedish government assignment developing a strategy with policy instruments to increase energy-efficiency oriented renovation. In order to design … Continued

Ekonomiskt stöd för energieffektivisering av flerbostadshus

I årets budgetproposition avsätts 4,3 miljarder kronor under tre åren för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus. I föreliggande rapport presenteras några tankar om hur stödet skulle kunna utformas för att på bästa sätt uppnå ett ändamålsenligt resultat. Den baseras dels på de två författarnas erfarenheter från tidigare studier, särskilt med avseende på underlagsrapporter till SOU … Continued

Green paper on good practice in EPC assessment, certification, and use

This document presents the Green paper on good practice in EPC assessment, certification, and use.  It provides detailed analysis, draft policy proposals and draft descriptions of tools on the seven areas  that the QualDeEPC project has identified as its priorities for the development of enhanced EPC  schemes: Improving the recommendations for renovation provided on the … Continued

Utveckling av avloppsvärmeväxlare för lokalfastigheter

Många lokalfastighetsägare och förvaltare har idag kommit långt när det gäller energieffektivisering av sina byggnader, men för de flesta är återvinning av värmen i spillvattnet fortfarande en outnyttjad resurs. På uppdrag av Belok har förutsättningarna för teknikutvecklingsprojekt med avseende på avloppsvärmeväxlare respektive avloppsvärmeväxlare i kombination med fettavskiljare stuerats. Förstudien initierades med anledning det stora intresse … Continued

Electrostatic Precipitators as an Indoor Air Cleaner

Denna litteraturgenomgång redogör översiktligt för teknikområdet elektrostatiska luftrenare. Det handlar alltså om en typ av luftrenare som ibland används för att reducera förekomsten av luftburna partiklar i inomhusluft. Publikationen behandlar olika tillämpningar av den aktuella tekniken och principen för dess funktion. Metoder för provning av elektrostatiska luftrenare behandlas och risken för oönskade effekter, såsom alstring … Continued

Utveckling av energiuppföljningssystem

I projektet har Belok och BeBo har tillsammans genomfört en behovsanalys. Syftet var att undersöka vilken form av teknikutvecklingsprojekt som som skulle kunna stimulera och skynda på utveckling av nya verktyg och funktionaliteter för energiuppföljning i lokalfastigheter och flerbostadshus. Arbetet bygger på tidigare genomförda förstudier kring energiuppföljningsmetoder och -verktyg i lokaler respektive bostäder. Efter diskussion … Continued

Kunskapsläget om energianvändning på byggarbetsplatser

För att öka kunskapen om hur resurseffektiv energianvändning kan uppnås på byggarbetsplatser behöver vi kunskap om vilka aktiviteter som har stor energianvändning. Kunskapsläget om energianvändning på byggarbetsplatser har sammanställts från 40 studier och artiklar som finns inom området. Från sammanställningen kan vi konstateras att det finns ett stort behov av energimätningar från flera byggprojekt och … Continued

Kombinera solcells – installation med takunderhåll för bättre lönsamhet

De senaste åren har utvecklingen för solcellsinstallationer varit väldigt positiv och förväntas fortsätta så. Utvecklingen har fört med sig att det finns bättre kunskap om solcellsanläggningar hos fastighetsägare, mer hjälpmedel i form av handböcker och mallar för förstudier och förfrågningsunderlag och mer erfarna konsulter och entreprenörer, vilket till del kompenserar för att nuvarande investeringsbidrag sänks … Continued

Vägledning för energikartläggning i handels-, service- och tjänsteföretag

Vägledning beskriver ett arbetssätt för att ta fram den energikartläggning som krävs enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL. Syftet med vägledningen är att stödja genomförandet av en kostnadseffektiv energikartläggning som identifiera kostnadseffektiva åtgärdsförslag. Vägledning riktar sig främst till de personer som genomför en energikartläggning i företag som klassas som handels-, tjänste- eller … Continued

Självreglerande kylbafflar ger bra inomhusklimat

Det går att bygga moderna kontorshus utan kylmaskiner, fjärrkyla och individuell rumsreglering och ändå få ett önskvärt inomhusklimat. Det visar Peter Filipssons ny avhandling om självreglerande kylbafflar. Artikeln har publicerats av Svensk Byggtjänst. Läsa artikeln här Mer information om avhandlingen hittar du här Vill du veta mer? Kontakta Peter Filipsson

Luftkvalitet i bilkupéer: PM2.5 and ultrafine particles in passenger car cabins in Sweden and northern China—the influence of filter age and pre-ionization

En ny studie av partikelformiga luftföroreningar i bilkupéer har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental Science and Pollution Research. I artikeln redovisas resultatet av omfattande mätningar i och utanför personbilar när de körs, dels i Peking, dels i Göteborg. Koncentrationen inne i bilkupén var typiskt inte över 60% av koncentrationen utanför bilen. Viktigare är att … Continued

Analys av behov för utökad samverkan mellan regioner i syfte att spara energi i vårdlokaler

På uppdrag av Belok har CIT Energy Management gjort en analys det vi undersökt om Sveriges regioner och fastighetsägare med vårdlokaler har behov av utökad samverkan i syfte att spara energi. Analysen genomfördes genom litteraturstudie samt intervjuer med bland annat medlemmar i Belok men även andra fastighetsägare och förvaltare. Genom analysen framgår att samtliga som intervjuats … Continued

D2.2 Report on EPC best practices

This report is deliverable D2.2 of the project. In chapter 2, various characteristics of a successful EPC scheme such as transparency, cost-effectiveness, reliability, comparability, functionality and neutrality were analysed. The improvement options identified in Task 2.1 are presented in table form as for their significance with respect to the above mentioned characteristics or success factors. … Continued

Kartläggning av effektbehov i Västra Götaland

Liksom resten av Sverige står Västra Götaland inför betydande omställningar för att kunna minska utsläppen av växthusgaser. Med stora raffinaderier och tung petrokemisk industri särskiljer sig dock Västra Götaland från många andra län i Sverige, och beroende på vilka beslut som fattas inom industrierna så kommer elbehovet att påverkas olika mycket. Även industrier som redan … Continued

Self-Regulating Active Chilled Beams

By designing comfort cooling systems to operate with higher chilled water temperatures, electricity-driven chillers may be replaced by natural sources of free cooling. It also enables the possibility of self-regulation. This due to simplicity and robustness, brings cost-savings both during installation and maintenance of the building. In conclusion active chilled beams is one technology especially … Continued

IMD – av värme i befintlig bebyggelse

IMD – Individuell mätning och debitering av värme i befintlig bebyggelse. Rapport är framtagen av CIT Energy Management på uppdrag av Energimyndigheten, och i nära samverkan med Boverket. Uppdraget har omfattat att övergripande beskriva metoder och erfarenheter från installation av IMD för värme. Rapporten visar även hur man kan fördela kostnader och energibesparingsvinster efter en … Continued

Modelling of rooms with active chilled beams

Active chilled beams (ACBs) are often modelled as generic cooling devices. Due to induction, the air flow discharged from an ACB is several times higher than supplied from the air handling unit, and due to its design, it affects the temperature of the ceiling to a greater extent than an arbitrary cooling device. This paper … Continued

D2.3 Report on EPC shortcomings and national priority approaches to their resolution

This report provides an analyses of the gaps and shortcomings in the current EPC schemes in the QualDeEPC country partner and national priority approaches to their resolution. All partner countries have organized stakeholder workshops discussing potential options for enhancing the existing EPC schemes. The discussions were incorporated in the results. About the project Energy Performance … Continued

Snabbare digitalisering av bebyggelsen

Åt Belok har vi tagit fram en förstudie med strategi och rekommendationer inför den allt snabbare digitalisering av bebyggelsen Förstudiens huvudsakliga mål har varit att hjälpa fastighetsägare att förstå och orientera sig med avseende på hur data från byggnader kan göras tillgängliga för digitalisering av verksamheter och energianvändning. Ett annat mål har varit att sondera … Continued

High Temperature District Cooling: Challenges and Possibilities Based on an Existing District Cooling System and its Connected Buildings

In this paper, High Temperature District Cooling (HTDC) has been defined with temperature levels of 12–14 °C supply and 20–22 °C return. This is based on an analysis of operational data from an existing district cooling system in Gothenburg, Sweden and 37 building chilled water systems, connected to the district cooling system by means of heat exchangers. … Continued

Vägledning för energikartläggning i stora företag – För företag med en energianvändning under 10 GWh per år

  Vägledning riktar sig till företag som omfattas av använder mindre än 10 GWh per år totalt i Sverige och inte klassas som tillverkande företag (SNI 5–33). Inför den nya omgången av EKL får ni möjlighet att låta den certifierade energikartläggare identifiera åtgärder för energieffektivisering med hjälp av åtgärdslistor, vilka består av generella beskrivningar av … Continued

Klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv för byggbodar

Det finns et stort intresse att införa ett energiklassningssystem för byggbodar men hur påverkas ett sådant av klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv för energieffektiva byggbodar? Att tilläggsisolera och installera energieffektiviserande utrustning minskar byggbodars energianvändning. Men hur påverkar en ökad mängd material bodens totala klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv? I förstudien frågan analyserats för ett antal vanligt förekommande … Continued

Performance evaluation of a direct ground-coupled self-regulating active chilled beam system

Active chilled beams support high temperature cooling which enables the opportunities of direct ground-coupling and self-regulation. Direct ground-coupling implies cooling through a ground heat exchanger without use of a chiller and self-regulation refers to the elimination of individual room control systems. This paper presents the operation and indoor air temperatures in such an office building … Continued

Samverkan för värmeåtervinning från livsmedelsbutikers kylanläggningar

På uppdrag av Relivs har CIT Energy Management tagit fram en förstudie. Förstudien syftar till att identifiera de tekniska, ekonomiska och praktiska förutsättningarna i olika typer av livsmedelsbutiker som behövs för att kunna samverka och ta tillvara på överskottsvärmen som genereras i kylanläggningar. Ambitionen är att förstudien kommer att lägga grund till ett demonstrationsprojekt där … Continued

Energieffektiv storköksutrustning

Åt Belok har vi tagit fram en förstudie om Energieffektiv storköksutrustning:Produkt- och personalutbildningsöversikt Det finns en stor potential för energieffektivisering av storköksutrustning, dels genom nya produkter och dels genom rätt handhavande. I denna förstudie har vi tagit reda på hur marknaden för energieffektiva produkter inom storkök ser ut idag samt undersökt hur personal utbildas på … Continued

IMD – Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse

IMD – Individuell mätning och debitering av värme och tappvarmvatten i befintlig bebyggelse Rapporten är framtagen av CIT Energy Management på uppdrag av Energimyndigheten, och i nära samverkan med Boverket. Konsultföretaget Gicon har medverkat i framtagningen av de delar som behandlar kostnader för IMD. Uppdraget har omfattat att övergripande att ta fram en beräkningsmodell. Modellen … Continued

Nyckeltal i livsmedelsbutiker och storkök

Åt Belok har vi tagit fram en förstudie om Nyckeltal i livsmedelsbutiker och storkök Energistatistik och nyckeltal i lokaler behövs och används av både fastighetsägare och myndigheter. De kan användas för att göra prognoser, fatta rätt beslut, för att utvärdera och följa upp nationella energimål samt för att utforma lagstiftning och styrmedel. Inom Beloks Fördjupningsområden … Continued

Nuläge och framtidsscenarier av renovering av byggnadsbeståndet

Rapporten avser att ge ett underlag till Energimyndighetens och Boverkets regeringsuppdrag om en långsiktig nationell strategi för energieffektiv renovering av befintliga byggnader. I rapporten redovisas referensscenarier, så kallade ögonblicksbilder av hur fastighetsägare agerar i dagsläget och hur renovering kommer att ske fram till 2050 baserat på att inget annat händer som påverkar detta agerande. Därefter … Continued

Vägledning för energikartläggning i stora företag

Den här vägledningen riktar sig till stora företag med fastighetsverksamhet och fastighetsföretag, och beskriver ett arbetssätt för att genomföra energikartläggning som krävs enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL. Vägledningen har tagits fram av CIT Industriell Energi och CIT Energy Managmenet på uppdrag av Energimyndigheten

Effektreducering i lokalfastigheter

Åt Belok har vi tagit fram en förstudie om Effektreducering i lokalfastigheter Effekttopparna för fjärrvärme, fjärrkyla och el står endast för en liten del av energibehovet, men kan ändå medföra stora kostnader för fastighetsägare och är inte sällan även ett miljöproblem då fossila bränslen är överrepresenterade i topplastproduktion.På flera håll i landet råder dessutom, eller … Continued

Energiuppföljningsmetoder och verktyg

Lokalfastighetsägare behöver ha kontroll över energianvändningen i sina fastighetsbestånd, vilket innebär mätning, insamling och analys av data. Det krävs att informationen är tydlig och strukturerad för att kunna identifiera var exempelvis potentialen för energieffektivisering finns och hur organisationen ligger i förhållande till uppsatta energimål. På uppdrag av Belok har Josep tagit fram en samlad bild … Continued

Vägledning för hantering av energifrågan i byggprocessen

Från och med 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara nära-nollenergibyggnader enligt direktivet om byggnaders energiprestanda, 2010. Syftet är att driva på takten i utvecklingen mot ett allt mer energieffektivt byggande i EU genom högt ställda energikrav och därav bidra till en minskad växthuseffekt. För att avsikten med direktivet ska förverkligas blir det allt … Continued

Mätmetodik för provning av fettreduceringssystem i storköksventilation.

Värmeåtervinning i frånluftsventilation är en central energieffektiviseringsåtgärd i fastigheter. I storkök kan dock vara svårt att säkerställa värmeåtervinningsfunktion pga fettinsamling i ventilationssystemet. En testmetodik för att mäta och utvärdera fettavskiljningssystem för storköksventilation har tagits fram i detta projekt. Praktiska fältmätningar och laboratorieförsök har genomförts och ett antal fettreduceringslösningar testats med avseende på effektivitet. Testmetodiken kompletteras … Continued

Anpassning av luftflöden – demonstrationsexempel från vårdsektorn

Lokalbyggnader kan i många fall ha omotiverat höga ventilationsflöden, speciellt vintertid. Det finns flera exempel på lokalfastighetsföretag som därför arbetar aktivt med att i befintliga byggnader anpassa ventilationsflödena med hänsyn till rådande verksamhet och rådande utomhusklimat. Erfarenheter från flera lokalförvaltande organisationer har samlats in och fältmätningar har genomförts bland annat i två vårdbyggnader på Karolinska … Continued

Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster

Förstudie om Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster Incitamentsavtal mellan fastighetsägare och hyresgäster är ett sätt att tillsammans arbeta för ett gemensamt mål vad gäller energieffektivisering och minskade kostnader. Det finns många typer av hyresavtal på marknaden och även ett flertal olika lösningar vad gäller denna typ av samverkansavtal. Studie syftar till att kartlägga och … Continued

Vägledning för samordning av EKL och Energideklaration

CIT Energy Management har på uppdrag av energimyndigheten tagit fram en vägledning för att ge förslag till hur man kan planera och samordna kartläggningsarbetet för att uppfylla de två lagstiftningarna om Energideklaration för byggnader och om Energikartläggning i stora företag.  

Klimatkrav i byggprocessen – erfarenheter från BeBo & Belok

CIT Energy Management har medverkat i en förstudie i vilken Belok tillsamman med Bebo har kartlagt vilka erfarenheter medlemsföretagen inom nätverken har av metoder för redovisning av klimatpåverkan från byggprocessen, samt deras synpunkter om hur metoderna kan användas i framtiden. Förstudien har hämtat inspiration från de uppmaningar som riktats till beställare i Färdplan för fossilfri … Continued

Energiklassning av byggbodar

Idag finns det ca 50 000 – 60 000 byggbodar i Sverige, och de flesta av dessa har begränsade energiegenskaper. Några bodleverantörer har därför börjat att erbjuda olika varianter av nya och mer energieffektiva lösningar. De olika varianterna är dock inte jämförbara och entydiga, utan varje leverantör har sina egna kriterier och sin egen benämning så som … Continued

Criteria for Sustainable Buildings in Sweden

To continue to be an effective guidance tool for the property and construction sectors and to meet the environmental quality objectives, the Swedish certification system Miljöbyggnad needed to be developed. Over the years, new research results have been published and political decisions made that affect sustainable building and construction. What was rated as ‘best available … Continued

Vätskekopplad värmeåtervinning

Vätskekopplad värmeåtervinning erbjuder stor energibesparingspotential. Med vätskekopplad värmeåtervinning är det möjligt att återvinna värme i betydligt fler byggnader än med andra alternativ. Men systemen har en jämförelsevis låg temperaturverkningsgrad och det är dessutom mycket som ska stämma för att de ska fungera optimalt. I denna förstudie ges förslag på fortsättningsprojekt som ska leda till bättre … Continued

Vidareutveckling av BeBos lönsamhetskalkyl

Förstudien syftar till att vidareutveckla BeBos lönsamhetskalkyl, genom att förtydliga lönsamhetstermerna och utveckla känslighetsanalysen. Vidareutvecklingen av verktyget syftar till att ge användaren möjlighet att hantera risker kopplade till osäker indata vid lönsamhetskalkylering. Förstudien är genomförd i samarbete mellan BeBo och Belok, baserat bland anant på identifierade behov inom BeBos fördjupnngsområde Lönsamhet. Mer information finns på … Continued

ElectriCity Indoors

Som ett demonstrationsprojekt togs en ny elbusslinje i drift i Göteborg under 2015. Busslinjen går mellan Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park. En elbusslinje innebär en tyst och lokalt utsläppsfri kollektivtrafik. Bakom initiativet står Volvokoncernen, Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborg Energi, Västtrafik, Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park. Syftet med ElectriCity Indoors … Continued

Gapanalys avseende byggnadssektorns energieffektivisering och relaterad miljöpåverkan i Västra Götaland

Syftet med föreliggande analys är att visa på var det finns potential för att nå klimatmålen i sektorn för bostäder och lokaler inom Västra Götaland. I projektet har potentialen i form av minskad energianvändning med dess relaterade emissioner av växthusgaser undersökts för renovering och nyproduktion. En litteraturstudie har genomförts för att analysera hur stor del … Continued

Enkät för utvärdering av brukarkomfort

När det kommer till att utvärdera olika aspekter av inomhusmiljö finns det ett flertal befintliga enkäter att välja mellan. Det är ofta stor skillnad mellan de olika alternativen beträffande syfte, omfattning, hur frågorna ställs och på vilket sätt respondenterna ombeds att avge sina svar. Vissa enkäter fokuserar på inomhusmiljöns påverkan på hälsan, andra på komfort … Continued

Nyttjande av industriell restvärme från Stenungsundsindustrierna som fjärrvärme i Göteborg

En stor del av byggnaderna i Göteborg värms upp av fjärrvärme från Göteborg Energi. Tack vare fjärrvärmen har man möjlighet att ta tillvara restvärme från närliggande industrier. Ytterligare industriell restvärme finns tillgängligt längre bort från Göteborg, exempelvis i industrierna i Stenungsund. Syftet med detta projekt har varit att undersöka under vilka förutsättningar det kan vara … Continued

Visualisering av Energianvändning i Lokaler

Akademiska Hus har tillsammans med CIT Energy Management, BOID och Design and Human Factors (Chalmers Tekniska Högskola) tagit fram ett visualiseringsverktyg av energianvändning i lokaler. Prototyputvecklingen genomfördes av Elicit och den framtagna prototypen testades på Göteborgs Universitetsbibliotek – Humanistiska biblioteket. Målet var att ta fram ett visualiseringsverktyg som på ett positivt sätt gör hyresgästerna medvetna … Continued

Att bygga ett energieffektivt hotell

Hotell är en byggnadskategori som traditionellt sett är en stor energianvändare. Många av hotellbyggnaderna är äldre och uppförda innan 1940-talet, men även i nyare byggnader används mycket energi. Ofta inhyser hotellen restaurang med storkök och dessa lokaler är ännu större energianvändare. Enligt databasen HEFTIG uppgår total energianvändning för ”hotell och restaurang” i snitt till ca … Continued

Analys av nära-nollenergikraven i byggregler – Kompletterande krav

Rapporten kompletterar en tidigare rapport som analyserat nära-nollenergikrav i byggregler och tagit fram ett förslag på formulering av krav för byggnaders energiprestanda och redovisning i energideklarationen. Syftet är att vidareutveckla förslaget på formulering i förhållande till det reviderade direktivet. Den tidigare rapporten hittar du här. Arbetet har utförts genom att studera våra grannländers byggregler och … Continued

Förstudie: Energikartan

Denna rapport utgör redovisning av projektet Energikartan, vars syfte var att kartlägga hur de fyra kvalitetssäkringsmetoderna Sveby, ByggaE, Belok Totalmetodik och BeBo-metoden kommer in i byggprocessen samt var metoderna överlappar varandra och vilka luckor som finns. Förstudien ska kunna utgöra underlag för fortsatt utvecklingsarbete och förhoppningsvis öka användningen av kvalitetssäkringsmetoder för energi och därmed bättre … Continued

Möjligheter till samordning av EKL och Energideklarationer

Vid införandet av Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) kom ett antal större fastighetsföretag att omfattas av denna som egna företag eller som del av koncerner. Sedan tidigare omfattas i princip alla fastighetsägare av Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader (EPBD). I denna studie görs en genomlysning av dels frågan om hur genomförande … Continued

Utvärdering av lågenergibyggnader – fallstudie 2017

Boverket och Energimyndigheten har genomfört mätningar av bland annat energiprestanda i 45 lågenergibyggnader och analyserat resultaten med avseende på energianvändning, tekniska egenskaper och ekonomi i en fallstudie. I en rapport till regeringen presenteras resultatet där Energimyndigheten och Boverket konstaterar att det går att bygga med minst 25 procents lägre energianvändning och att det i förhållande … Continued

Analys av nära-nollenergikraven i byggregler

I studien genomförs beräkningar av hur olika typhus tekniskt kan utformas för att precis klara de krav som ställs i Boverkets nuvarande byggregler (BBR24 och BBR25) och förslag på kommande byggregler (BBR 2021). Beräkningarna görs för att återspegla hur en byggherre sannolikt, med dagens förutsättningar, skulle uppföra en byggnad om byggherren inte har några ytterligare … Continued

Självverkande kylbaffelsystem har utvärderats

Forskare har undersökt hur så kallade självverkande kylbaffelsystem fungerar, för att kunna optimera dimensioneringen och driften av dem. Bland annat har en ny teoretisk modell av en kylbaffel tagits fram. Artikeln har publicerats av Svensk Byggtjänst. Läsa artikeln här

Hinderanalys för energieffektivisering

Tidigare har flera utredningar som syftar till att identifiera hinder för införande och genomförande av energieffektiviserande teknik i flerbostadshus genomförts. I denna förstudie sammanställs hinder för genomförande av energiåtgärder, samt redovisas projekt och styrmedel som genomförts och införts för att motverka dessa, och utfallet analyseras. Studien omfattar både flerbostadshus och lokalfastigheter. Rapporten är framtagen av … Continued

Totalmetodiken – kvalitetssäkring av konsulter

Många fastighetsägare har behov av information om konsulter som behärskar Totalmetodiken och kan genomföra Etapp 1 enligt metoden. Denna förstudie presenterar förslag på hur kompetensen hos konsulter som erbjuder tjänster inom Totalmetodiken kan säkerställas. Förstudien baseras på intervjuer med ett antal fastighetsägare som har provat och använt metoden. Vidare har också ett tjugotal konsulter intervjuats … Continued

Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige

LÅGAN har tidigare (2011, 2013 och 2015) publicerat sammanställningar över hur många lågenergibyggnader det då fanns i Sverige. I takt med att det ständigt ställs högre krav på effektiv energianvändning har utvecklingen av lågenergibyggnader i Sverige gått framåt. För att fånga denna utveckling har LÅGAN programmet genomfört en ny sammanställning över lågenergibyggnader byggda till och … Continued

Major energy renovations with the Total Concept method

Property owners´ ambitions to carry out major energy retrofitting projects needs to be increased in order to meet the energy efficiency targets in the building sector. The Total Concept method helps building owners to understand the financial benefits and opportunities with energy retrofitting, making it possible to come much further with energy improvements. Keywords: Total … Continued

Utredningen om energisparlån – Erfarenhetsbedömning av behov och utformning

Föreliggande rapport är en bedömning av behov och utformning av ekonomiska incitament för renovering. Bedömningen är gjord utifrån sammanställning av ett antal rapporter och författarens egna erfarenheter och nedanstående slutsatser ska inte ses som ett slutligt förslag utan är ett förslag på inriktning av fortsatt utredning. Utredningen visar att ett ekonomiskt stöd kan behövas för … Continued

Konsultperspektiv på Totalmetodiken

Resultatet av Beloks förstudie ”Konsultperspektiv på Totalmetodiken” finns nu att läsa i rapport. Studien är gjord genom intervjuer med ett tjugotal konsulter som använt Totalmetodiken och syftade till att ta fram en handlingsplan för att öka användningen av metodiken. Ladda ner rapporten här.

Beteendeförändring för energieffektiva storkök

Energibesparingspotentialen i storkök har visat sig vara hög och beteendet har en stor betydelse för hur mycket energi som används i köken. Genom att arbeta med utbildning av storkökspersonalen syns möjligheter till ändrat beteende hos dem och därmed lägre energianvändning i köken. Belok har genomfört en förstudie med syfte att utreda vad som görs på … Continued

Effekthantering i lokaler

Elanvändningsmönster i lokalfastigheter kommer att påverkas av förändringar som sker i elsystemet samt av nya energitjänster som utvecklas i hög fart, såsom laddning av elbilar och energilagring. Framöver blir det alltså mycket mer fokus på effekt och inte bara på energi. Belok har genomfört en förstudie med syfte till att identifiera och prioritera vilka områden … Continued

Energieffektivsering vid renovering av flerbostadshus, skolor och kontor

I projektet har en intervjustudie med fastighetsägare genomförts. Intervjuerna har identifierat hur fastighetsägarna agerar i dag när det gäller energieffektiv renovering och hur sannolikt det är att en energieffektivisering kommer att ske inom de närmaste åren. Intervjuresultaten har sedan använts för att simulera och illustrera utfallet av olika energieffektiviseringsnivåer i analysprogrammet HEFTIG. På så sätt beskrivs … Continued

Handel – så gjorde vi

Ett handelsbolag delar med sig av erfarenheter, utmaningar och möjligheter från sin energikartläggning. Vi har tagit fram ett praktiskt exempel på hur ett fiktivt handelsföretag har gått till väga. Vi har låtit en anställd på det fiktiva handelsföretaget, tillsammans med den anlitade energikartläggaren, beskriva hur de har resonerat. rapporten har tagits fram av CIT Energy … Continued

Energieffektiva tappvarmvattensystem i lokaler

Värmeförluster i lokaler p.g.a. varmvattencirkulation (VVC) kan vara lika stora eller till och med större än själva tappvarmvattenanvändningen. I takt med att energiprestandan i byggnader måste förbättras, blir energin för varmvatten, och dess förluster, proportionellt större. Belok har genomfört en förstudie för att identifiera energieffektiva alternativ som finns för beredning och distribution av tappvarmvatten i … Continued

10 punkter som styr inomhusluften

Artikeln behandlar inomhusluftens kvalitet som begrepp och tar upp svårigheterna att tydligt definiera god luftkvalitet och att mäta luftkvalitet. Dels behandlas myndigheternas krav och råd, dels andra riktlinjer. Artikel finns i Energi & Miljö, 2017 nr 10, sid 40-42

A thermal model of an active chilled beam

Active chilled beams (ACBs) have gained increased recognition as a feasible technology for comfort cool-ing during the last decades. One of the advantages with such systems is utilization of high temperaturecooling. This provides exergetic benefits and also reduces the need for individual room control. How-ever, individual room control normally serves as compensation for the safety … Continued

Självverkande kylbaffelsystem

Denna artikel beskriver kylbaffelsystem utan individuell rumsreglering och den avvägning mellan köldbärartemperatur och värmeöverförande yta som måste göras vid dimensionering och drift.  Artikeln finns publicerad i Energi & Miljö nr 5, 2017 sid 44-6

Termisk komfort med självverkande kylbafflar

I denna artikel presenteras det termiska klimatet i en kontorsbyggnad med självverkande kylbafflar. Resultatet visar att skillnaderna mot ett traditionellt styrt kylbaffelsystem är mycket små. Artikel finns i Energi & Miljö nr 6–7, 2017 sid 40-42

SWESIAQ-modellen

SWESIAQ-modellen är en metod för systematisk utredning av orsaker till att brukare upplever hälsobesvär kopplade till innemiljön i byggnader. Modellen är ett stöd för innemiljöutredare och för beställare av innemiljöutredningar.  

Råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem

Arbetsgruppens uppgift har varit att ta fram praktiskt användbara råd för hur man undersöker ventilationens funktion som en komplettering till och stöd för SWESIAQ-modellen. Råden färdigställdes efter att synpunkter inhämtats genom en remissrunda bland föreningens medlemmar och godkändes av SWESIAQ:s styrelse 2017-03-15. Tidigt i dokumentet återfinns en summering av krav och råd beträffande ventilation. Därefter följer en genomgång av den avsedda funktionen och vanliga funktionsbrister … Continued

Totalmetodikens marknadspotential och affärsmöjligheter

Also available in English Totalmetodiken är en arbetsmetod som hjälper fastighetsägare att identifiera företagsekonomiska möjligheter för energieffektivisering i lokalbyggnader. Totalmetodiken visar att stora energieffektiviseringar kan göras samtidigt som fastighetsägarens lönsamhetskrav uppfylls, vilket kan skapa drivkraft att genomföra större renoveringar i befintliga byggnader. Men för att arbetsmetoden ska få genomslag måste det finnas kommersiella intressen från … Continued

Nordic Built: The Total Concept as a business opportunity

The Total Concept method is an opportunity for key actors in the building sector as consultants, architects, design engineers, energy auditors, contractors and service providers to make new business out of energy savings that in the same time becomes beneficial investment for customers with existing non-residential buildings. This video explains why. Available online here.  

Totalmetodikens verktygslåda

Innehåll av Totalmetodikens verktygslåda, version 1.6-januari 2017 Totalmetodiken – handbok för genomförande och kvalitetssäkring –ver 1.6 Checklista till förfrågningsunderlag av Etapp 1 enligt Totalmetodiken –ver 1.1 Informationsunderlag om fastigheten för upphandling av Etapp 1 enligt Totalmetodiken –ver 1.1 Informationsunderlag för genomförande av Etapp 1 enligt Totalmetodiken –ver 1.1 Konsultrapportmall för Etapp 1–ver 1.2 Mall för … Continued

Totalmetodiken- Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

Denna guidebok har tagits fram för att öka kunskapen om metodiken och implementeringen av Totalmetodiken bland fastighetsägare, fastighetsförvaltare, konsulter, projektörer och andra nyckelaktörer som kommer vara delaktiga i genomförandet av projekt där Totalmetodiken används. Guideboken beskriver de grundläggande principerna som metodiken är baserad på och inkluderar även erfarenheter från genomförda projekt enligt Totalmetodiken i Sverige. … Continued

Decision Making Process for Constructing Low-Energy Buildings in the Public Housing Sector in Sweden

The built environment accounts for a significant share of energy consumption and energy efficiency in this sector is important for the Swedish environmental objectives. Only a limited share of the total new construction of multifamily houses are constructed as low-energy buildings. Current building regulations lay down requirements for energy efficiency for new construction, and these … Continued

Market potential and business opportunities wit the Total Concept method

The Total Concept method offers new opportunities for considerably improving energy perfor-mance in non-residential buildings. The Total Concept method demonstrates that large scale energy performance improvements in existing non-residential buildings can satisfy profitability demands set by the building owner/investor and thus become a market driver for major renovation of existing buildings. However, in order for … Continued

Beslutsunderlag för lågenergihus inom allmännyttan

Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om beslutsprocessen när allmännyttiga bolag bygger lågenergibyggnader. Projektet övergripande målsättning har varit att identifiera de beslutsunderlag som allmännyttiga bostadsbolags ledningsgrupper behöver för beslut kring byggande av lågenergihus. Projektet har haft som delmål att: Ta fram ny kunskap kring frågeställningar och beslutspunkter från utvecklingsprojekt samt genomförda och icke … Continued

Fallstudier HEFTIG

CIT Energy Management, Profu och WSP Sverige AB utvecklar tillsammans, på uppdrag av Energimyndigheten, en programvara kallad HEFTIG. Programvarans syfte är att användas för att simulera hur stor påverkan olika energiåtgärder i Sveriges bebyggelse får på bebyggelsens totala energianvändning. Till programvaran har dels en användarguide utvecklats om handhavande av HEFTIG, vilken redovisas i separat rapport, … Continued

Winter thermal comfort and indoor air quality in Swedish grade school classrooms, as assessed by the children

This paper presents results from a pilot thermal comfort study in five Swedish grade school classrooms in three different buildings during winter 2015/16. The study includes measurements of environmental parameters (air temperature, globe temperature, relative humidity, air speed, CO2) and questionnaire surveys designed to match the children’s cognitive level. The questionnaire includes questions about thermal … Continued

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet

I samband med implementering av det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda och det nu kommande energieffektiviseringsdirektivet sätts allt större krav på egenproducerad energi. Samtidigt kommer nya applikationer av produkter som kan utöka användningsområdet för solenergi och de senaste åren har kostnaderna för solel minskat rejält. Flera medlemmar inom BeBo har uttryckt ett intresse att tillämpa … Continued

Byggnaden som system

Byggnadsbeståndet i Sverige representerar ett stort värde. Det årliga nybyggandet omfattar fyra miljoner kvadratmeter vilket motsvarar drygt 100 miljarder kronor. Huvuddelen av vår tid tillbringar vi inomhus och ett bra inomhusklimat och en effektiv energianvändning är därför av yttersta vikt när nya hus ska byggas. Ny teknik har minskat behovet av energi för uppvärmning till … Continued

Incitamentsavtal för energieffektivisering

Många fastighetsägare vill samarbeta med sina hyresgäster för att minska byggnadens totala energianvändning. Ett sätt är att använda incitamentsavtal (som Belok i ett tidigare projekt tagit fram underlag till). Men hur används det idag? I denna förstudie undersöktes vilka incitamentsavtal som används, hur de upplevs och vilka utvecklingsbehov som finns på området. Dels upplevs ett … Continued

Innovativa ventilationssystem förstudie

Ventilationsteknik i lokalbyggnader kan skilja sig mycket åt och de olika specifika förutsättningarna har lett till stor uppfinningsrikedom och innovation på området. I denna förstudie har 27 innovativa ventilationssystem i lokalbyggnader identifierats och beskrivits. Intervjuer och bedömning av potential har lett till ett antal förslag på projekt som kan bidra till att bra och innovativ teknik snabbare implementeras … Continued

Förstudie innovationskluster för energieffektiva storkök

Som en fortsättning på Beloks utvecklingsprojekt Energieffektiva storkök genomfördes en förstudie för att ta reda på hur ett innovationskluster inom området skulle kunna formas. Det visade sig att många aktörer har saknat ett bra forum för kunskapsutbyte, både mellan olika aktörer men även med andra i samma sits. De huvudområden som identifierades som intressanta var … Continued

Fettavskiljning och värmeåtervinning i storköksventilation

Många lokalfastighetsägare har någon typ av storkök i sina lokaler och har upplevt att fettavskiljning är mycket viktigt för fungerande värmeåtervinning. Syftet med denna förstudie var att undersöka vilka lösningar för fettavskiljning och/eller värmeåtervinning i storkök som finns på marknaden, hur de fungerar i praktiken och att undersöka eventuellt behov av utveckling på området. Gemensamt för … Continued

Energieffektivisering av Badhus

I Sverige finns idag ca 450 offentliga badhus och de flesta är byggda under 1960- och 1970-talet. Badhus och simhallar är lokalfastigheter med hög energianvändning. För att minska energianvändningen behövs ökad kunskap om energieffektiv teknik i badhus. I denna förstudie har en sammanställning/översikt över hur arbetet med energieffektiva badhus ser ut idag tagits fram och … Continued

Vägledning för energikartläggning i handelsföretag

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL En vägledning har tagits fram för hur energikartläggningar kan genomföras i handelsföretag inom ramen för EKL. Den är gjord för att underlätta arbetet med att ta fram relevanta åtgärdsförslag som grund i ett bra beslutsunderlag för att implementera nyttan … Continued

Vägledning för energikartläggning i bygg-, anläggnings- och installationsföretag

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (266:2014) om energikartläggning i stora B6 EKL En vägledning som har tagits fram för tillverkande industriföretag som omfattas av lagen för energikartläggning i stora företag (2014:266). Den är gjord för att underlätta arbetet med att ta fram relevanta åtgärdsförslag som grund i ett bra beslutsunderlag för … Continued

Ventilationsfilters betydelse för inomhusluftens kvalitet

Under senare år har flera medicinska och miljömedicinska studier pekat på att så kallade ultrafina partiklar kan vara farligare än större partiklar. Småpartiklar bildas framförallt vid förbränning, exempelvis i förbränningsmotorer. Avgaser från trafik är således en påtaglig partikelkälla på platser belägna nära trafikerade gator och vägar. Många rapporter pekar på att just trafikens avgaser är … Continued

Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige

LÅGAN har tidigare (2011 och 2013) publicerat två sammanställningar över hur många lågenergibyggnader det då fanns i Sverige. I takt med att det ständigt ställs högre krav på effektiv energianvändning har utvecklingen av lågenergibyggnader i Sverige gått framåt. För att fånga denna utveckling har LÅGAN programmet genomfört en ny sammanställning över lågenergibyggnader byggda till och … Continued

Induction ratio of active chilled beams

In active chilled beams, primary air from the air handling unit induces room air which passes a coolingcoil before it mixes with the primary air and discharges into the room. The ratio of induced room air flowto the primary air flow is the induction ratio (IR). Knowledge about the IR is important when modellingcooling capacity … Continued

Building Renovation Challenge, practical approaches

This paper sets out the findings of a workshop which involved experts from EU-funded projects, organised around four parallel sessions. The European building sector is fragmented and not yet able to offer holistic solutions for deep renovation at acceptable cost and quality. The building process usually involves multiple separated disciplines, which leads to additional costs … Continued

Användarna om nästa version av Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är system för miljöcertifiering av byggnader inom energi, inomhusmiljö och material. Det används för bostäder och lokalbyggnader vid nyproduktion, ombyggnad och befintliga. Utan att ändra på innehåll i sak har manualer och instruktioner, som övertogs av föreningen Miljöklassad byggnad 2011, bearbetats och kompletterats med hjälpmedel som anvisningar för redovisning, stöddokument, beräkningsverktyg mm tagits fram … Continued

Analysis of measured data according to SS 820 000

In 2012 an energy labelling system was introduced in Sweden for basin and sink mixer taps. The certification has been done during a couple of years and now a sufficient number of measured data for basins and kitchen mixer taps have become available for analysis of the test method. The main goal with the Swedish … Continued

Norrtäljeanstalten- Hus 9

Energieffektivisering enligt Totalmetodiken på Norrtäljeanstalten- Hus 9. Fastighet på 8 030 m2 Atemp där merparten av byggnadens lokalarea utgörs av stora produktionshallar för snickeriarbete och mekaniskt verkstadsarbete samt lagerhållning. Totalt energibehov (värme samt el) per år före åtgärder: 128 kWh/m2 Beräknat totalt energibehov per år efter åtgärder: 94 kWh/m2 Internränta: 11 % (krav på 5,7 %) Etapp 1 har genomförts … Continued

Likheter och skillnader mellan Sveby och ByggaE

I takt med allt mer ambitiösa internationella och nationella mål för minskad energianvändning skärps kraven på energianvändning i byggnader. Att verifiera och säkerställa att en byggnads projekterade energiprestanda verkligen kommer att uppnås under driften är en lång och komplicerad process som innehåller många inblandade aktörer och parametrar. Det är mycket som kan gå fel under … Continued

Systemgränser byggnaders energiprestanda

Enligt EU-direktiv  ska alla nya byggnader år 2021 vara  ”nära nollenergibyggnader” men vad innebär begreppet? Boverket fick år 2014 regeringsuppdrag att föreslå en definition. Eftersom Beloks medlemmar står för ca 25 % av all area lokalbyggnad , har Belok tagit fram ett förslag på definition av energiprestanda som är lämplig att tillämpa vid utformning av energihushållningskrav … Continued

Belysning i Varuhus

För belysning i skyltfönster ställs höga krav på ljuskvalitet, inte minst på NK varuhuset på Hamnsgatan i Stockholm. Men kan skyltningen göras på ett mer energieffektivt sätt? Under 2012 gjordes en förstudie på detta inom Belok. Med bakgrund i detta genomförde fastighetsbolaget Hufvudstaden i början av 2015 en studie där man utvärderade och mätte förutsättningarna … Continued

Performance of Ionizer Assisted Air Filtration, Part 2

I ett tidigare Belokprojekt testades jonisering före luftfilter vilket visade sig öka avskiljningsgraden. Därmed  kan man minska elbehovet för fläktar i ventilationssystemet genom minskat tryckfall  (se tidigare rapport här). I ett uppföljningsprojekt gick man sedan vidare med ytterliga tester för att ta fram projekteringsanvisningar för effektiv och säker jonisering före filter. Man kom bland annat fram … Continued

Metodik för utredning av ventilationsfunktion

Vid klagomål på inomhusklimatet kan man misstänka problem med ventilationssystemets kapacitet och funktion. Då kan det finnas anledning att klarlägga hur ventilationssystemet fungerar och i detta projekt har en metodik för sådan kartläggning tagits fram. Råden är i första hand stöd för den som ska genomföra en ventilationsutredning men även för den som beställer utredningen. Ladda ner rapporten här.

Indoor air quality in passive and conventional new houses in Sweden

The indoor environment was evaluated in 20 new passive houses and 21 new conventionally built houses during the 2012/2013 and 2013/2014 heating seasons. Temperature, relative humidity (RH), the concentrations of NO 2 , ozone, formaldehyde, volatile organic compounds (VOC) and viable microbiological flora were measured. Air exchange rates (AER) were estimated from the CO 2 … Continued

Ionizer Assisted Air Filtration for Collection of Submicronand Ultrafine Particles

Previous research has demonstrated that unipolar ionization can enhance the filter performance to collect airborne particles, aeroallergens, and airborne microorganisms, without affecting the filter pressure drop. However, there is a lack of research on the long-term system performance as well as the influence of environmental and operational parameters. In this paper, both field and laboratory … Continued

Värmeåtervinningsaggregat i befintliga flerbostadshus

En utbredd installation av värmeåtervinning är ett viktigt bidrag för att vi ska klara de nationella och europeiska energieffektiviseringsmålen i befintliga flerbostadshus. För att fastighetsägare ska känna sig trygga vid installation av värmeåtervinning behövs fler erfarenheter och exempel på installationer som genomförts. Mätningar har genomförts i 14 befintliga flerbostadshus för att utvärdera olika installationer av … Continued

Erfarenheter från medelstora solcellsinstallationer på byggnader

I rapporten beskrivs lärdomar och erfarenheter från solcellsinstallationer >10 kWp i Sverige.  Studien visade att montage-, säkerhets-, och byggnadstekniska problem i allt väsentligt lyser med sin frånvaro i den svenska nutida solcellshistorien. Fram tills för bara några år sedan har den svenska solcellsbranschen haft en relativt jämn och lite försiktig tillväxt. Syfte med studien var att … Continued

Att bygga med energi i fokus – en film från LÅGAN

Sverige behöver bygga mer än någonsin. För att bygga ett hållbart samhälle behöver vi bygga med energifrågan i fokus, från planering till uppföljning. Det finns flera fördelar med lågenergibyggande. Vill du veta mer om dem? Se filmen här. Filmen har tagits fram av CIT Energy Management och Boid

Utvärdering av överordnad styrning av ventilation, värme och kyla

I denna studie görs en opartisk utvärdering av ett överordnat styrsystem för ventilation, värme och kyla. Det är annars vanligt att företag lovordar sina produkter och tjänster utan att de utvärderats opartiskt. Utvärderingen gjordes med avseende på energibesparingspotential, inverkan på inneklimat och förenklad fastighetsdrift. Inneklimatet utvärderades genom en enkätstudie.   Med det överordnade styrsystemet förbättrades … Continued

Byggnads energiprestanda – Använd energi

Syftet med den här rapporten är att definiera begreppet använd energi. Att ta fram en gränsdragning för en definition och beskriva vilka effekter (för- och nackdelar) denna gränsdragning kan medföra. Syftet är också att beskriva hur begreppet använd energi praktiskt ska kunna verifieras. Målsättningen med rapporten är att den ska vara ett underlag vid diskussioner … Continued

Rätt och riktigt med fokus på energieffektivisering vid renovering och drift av flerbostadshus

Rätt och riktigt med fokus på energieffektivitet vid renovering och drift av flerbostadshus är en handbok som tagits fram i samarbete mellan Sveriges Byggindustrier FoU-Syd, Åsa Wahlström (CIT Energy Management/Lunds Tekniska Högskola) och Daniel Olsson (CIT Energy Management). Arbetet har finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) och deltagande företag. Styr- och referensgrupp har varit Sveriges … Continued

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus

Under ledning av SABO har Energimyndighetens beställargrupp för bostäder BeBo genomfört en teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus. Syftet med teknikupphandlingen är att initiera en utveckling av energieffektiva systemlösningar som erbjuds på marknaden inför de upprustningar av flerbostadshus som kommer att behövas inom de närmaste åren, genom att:  få fram fler leverantörer som erbjuder en … Continued

Energianvändning under byggtiden

I takt med att energianvändningen i nya byggnader minskar blir det viktigare att se till energianvändningen under själva byggprocessen då denna del blir procentuellt större som följd av att byggnaderna blir mer energieffektiva. Energianvändningen under byggprocessen behandlas i denna förstudien Energianvändning under byggtiden och tar bland annat upp frågor om energianvändning under byggprocessen, energiintresse hos byggbolag … Continued

Modellbaserad styrning av värmesystem baserat på prognostiserat väder

Sedan konceptet med lokal väderprognosstyrning av byggnaders värmesystem utvecklades och introducerades av SMHI i slutet på 80-talet har det blivit allt mer vanligt förekommande och är idag installerat i byggnader med sammanlagt mer än 10 miljoner m2 uppvärmd golvarea. Tekniken har hittills framförallt fått fotfäste i svenska flerbostadshus och av de som tillhandahåller tjänsten uppges … Continued

Avvikelser mellan uppmätt och projekterat energibehov

Ofta blir det uppmätta energibehovet i byggnader större än det projekterade och skillnaden är ofta större i lågenergihus. I denna förstudien presenteras olika orsaker till avvikelserna, vilka åtgärder som görs idag och vad som bör göras för att undvika problemet. Ladda ner rapporten här.

Utredning av kostnadsoptimal energieffektivisering i befintliga flerbostadshus

Som ett tillägg till det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda har en metod kring beräkning av kostnadsoptimala målnivåer på energianvändning tagits fram och presenterats av kommissionen. Föreliggande rapport är en konsekvensutredning av vilka målnivåer som är kostnadseffektiva vid ombyggnad av flerbostadshus. Rapporten är en fortsättning på EFFSYS+-projektet ”Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus”. CIT Energy … Continued

Ozonbehandling av frånluft i restaurangkök med värmeåtervinning.

För några år sedan hörde Swegon Air Academy talas om en känd hamburgerkedja som renoverade en av sina restauranger i Stockholm. Då installerades ett FTX-aggregat tillsammans med en ozongenerator som skulle sänka kostnaden för att rensa frånluftskanalen från fett och för att skydda luftbehandlingsaggregatet. Hur skulle ozonet påverka luftens innehåll av föroreningar? Vad kunde man … Continued

Performance of Ionizer Assisted Air Filtration

I lokalbyggnaders ventilationsaggregat används normalt filter av klass F7, på både tilluftssidan och frånluftssidan. Tryckfallet på ett F7-filter varierar från ca 100 Pa då filtret är nytt, till bortåt 180 Pa då det är dags att byta filter. För luftbehandlingssystemet innebär det sammanlagt för till- och frånluftssidan ett tryckfall på 200 till 360 Pa eller … Continued

Intermediate air filters for general ventilation applications: An experimental evaluation of various filtration efficiency expressions.

Neither the European standard nor the US standard for classification of intermediate class filters comprises testing of filter performance with respect to ultrafine particles (UFPs) or particles of the most penetrating size (MPPS). This could turn out to be a major lack in classification standards since UFPs have been pointed out as a serious health … Continued

Effect of Air Cleaning Technologies in Conjunction With the Use of Rotary Heat Exchangers in Residential Buildings

This study is part of a research project concerning the possibilities of applying efficient air cleaning technologies using rotary heat exchanger in residential buildings. The purpose of this project was to identify and adapt new air-cleaning technologies for implementation in HVAC systems with rotary air-to-air heat exchangers. For this purpose, a mechanical filter with low … Continued

R1 – Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav

R1 Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav” är riktlinjer som ska utgöra underlag för att specificera och värdera inneklimatets kvalitet, som referenshandling i samband med projektering och upphandling av inneklimatsystem. Riktlinjerna ska även vara ett hjälpmedel vid bedömning av inneklimatets kvalitet i befintliga byggnader. R1:an ska helt enkelt fungera som en mall för krav på luftkvalitet, … Continued

Kostnadsoptimal energieffektivisering av befintliga flerbostadshus

Som följd till det omskrivna direktivet om byggnaders energiprestanda, 2010/31/EU, föreslog Energimyndigheten 2010 en nationell strategi för att främja ett ökat antal av lågenergibyggnader i Sverige. I strategin föreslås målnivåer för främjande av NNE (nära nollenergibyggnader) för större renoveringar. Vid årsskiftet 2013 träder Boverkets skärpta regler för ändring av byggnad i full kraft (BBR19). Reglerna … Continued

Ombyggnation med sänkt energibehov

Stora delar av det befintliga beståndet av flerbostadshus har dålig energiprestanda och står dessutom inför ett omfattande renoveringsbehov. Det är ett utmärkt tillfälle att i samband med upprustning sänka energibehovet i dessa byggnader. Exemplen i broschyren från LÅGAN-programmet visar tydligt att det är möjligt och hur man kan gå tillväga. Låt dig inspireras!  

Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige

I denna rapport ges en bild av hur många lågenergibyggnader som har byggts i Sverige under 2000-talet. Utöver dem som redan har byggts inkluderas även de som planeras att byggas till och med 2014. Lågenergibyggnad definieras här som en ny byggnad vars energiprestanda är minst 25 % bättre än dagens byggregler (BBR 20) eller en … Continued

Informationsskrift om energi- och miljömärkningssystem tillgängliga i Sverige

Projektet syftar till att förmedla kunskap om olika miljö- och energiklassningssystem i Sverige, paketerat i en kortfattad skrift. Informationen skall bl.a. ge läsaren överblick över av vad miljö- och energiklassningssystem för byggnader är och hur dessa är fungerar. Förhoppningen är att skriften ska ge ökad kunskap i ämnet och leda till ökad efterfrågan på klassade … Continued

Cost optimal energy efficiency in multifamily houses

More than half of Swedish multi-family buildings were constructed between 1950 and 1975, and most of these are in need of renovation immediately or within a short time. Pursuant to the Directive 2010/31/EU, the National Board of Housing, Building and Planning, has introduced new, stricter rules for making changes in buildings that applies from 2013. … Continued

Fjärrvärmens roll i energiomställningen

Syntesen av Fjärrsyns forskningsresultat inom det strategiska området ”Fjärrvärmens roll i energiomställningen” avser att ge en överblick och ett större helhetsperspektiv. Syftet är att analysera och värdera resultat från Fjärrsyn inom det strategiska området och att tydliggöra vilken ny kunskap som kommit fram. Syntesen avser att ge underlag till beslutsfattare inom myndigheter och fjärrvärme-företag samt … Continued

Totalprojekt – Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

Handboken beskriver metodiken för Totalprojekt och sammanfattar det som bör beaktas vid genomförandet. Skriften riktar sig dels till fastighetsägare och fastighetsförvaltare, dels dem som medverkar i genomförandet. I det senare fallet främst till de konsulter som skall utforma åtgärdspaket som tas fram i Totalprojektets inledande skede, Etapp 1. Utgångspunkten är de erfarenheter som vunnits inom … Continued

Verifiering av byggnaders energianvändning genom mätning – Handledning

Den rapporten var del av Sveby-programmet och avser att komplettera ”Särskilda mätföreskrifter för energikrav 09”. Handledningen ger dels förklaringar, motiv och källor till mätföreskrifternas utformning och dels förtydligande av hur mätföreskrifterna skall användas tillsammans med några exempel. Handledningen innehåller även mätföreskrifter för underlag vid en eventuell avvikelse från fastställda energikrav och mätföreskrifter på förebyggande mätningar. … Continued

Särskilda mätföreskrifter för energikrav

De mätkraven ansluter till ENERGIKRAV 09 och är avsedda för verifiering av avtalat energikrav med uppmätt energiprestanda i färdig byggnad med golvarea Atemp överstigande 100 m2. Mätföreskrifterna gäller för byggnadens uppmätta energiprestanda, dvs. mätning av byggnadens specifika energianvändning och korrigering med avseende på normalår och byggnadens brukande. Mätföreskrifterna i denna rapport är en uppdatering av … Continued

Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad

Denna förstudie behandlar ett koncept med fasadisolering i kombination med ombyggnation från F-ventilation till FTX. En leverantör lämnade ett anbud med detta koncept i teknikupphandlingen av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus. Resultatet från studien stämmer väl överens med leverantörens beräkningar. Byggnadens behov av köpt energi minskar med 40 %. Värmebehovet sjunker med 59 kWh/m2år och elbehovet … Continued

Energimärkta Tappvattenarmaturer gör Skillnad

Energimärkta köks- och tvättställsblandare finns nu på den svenska marknaden. Även energimärkta termostatblandare med dusch kommer att finnas under 2012. Broschyren visar hur märkningen ser ut och förklarar hur testningen görs.

Grönt helt enkelt/Simply GREEN

En snabb guide till internationella miljö klassificeringssystem, skriven på ett begripligt sätt. Målgrupperna är fastighetsägare och alla personer som vill veta mer om byggnader certifieringssystem. I boken redogörs alltså för sammanlagt tretton klassningssystem, varav fyra beskrivs mycket kortfattat. Författarnas tro är att boken främst kommer användas i orienterande syfte och bl.a. vara till hjälp vid … Continued

Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet

I samband med implementering av det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda och det nu kommande energieffektiviseringsdirektivet sätts allt större krav på energieffektivitet och större andel av förnybar energi. Samtidigt har kostnadssituationen för solenergi förändrats under de senaste två åren. Detta gäller främst solel men även solvärme har blivit billigare och numera finns inget ekonomiskt stöd … Continued

Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus

I samband med implementering av det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda förslås nya nationell målnivåer på energianvändning vid större renovering av byggnader. Rapport är en konsekvensutredning av vad målnivåerna kan innebära vid ombyggnad av flerbostadshus. CIT Energy Management har med Åsa Wahlström som projektledare utfört utredningen tillsammans med Peter Filipsson, Catrin Heincke och Bengt Bergsten … Continued

Utvärdering och framtidsanalys av SolEl-programmet

SolEl-programmet är ett tillämpat, nationellt utvecklingsprogram för solcellssystem som samfinansieras av Energimyndigheten och näringslivet och drivs utav Elforsk. Programmet har utförts i olika etapper sedan 1995. Föreliggande utredning är dels en utvärdering av SolEl-programmets senaste  etapp som har pågått under perioden 2008-2011 och en framåtblickande analys om behov och innehåll av en eventuell fortsättning av … Continued

A market overview of erected low-energy buildings in Sweden

Introduction: The recently revised directive on the energy performance of buildings (2010/31/EU) contains requirements that all new-build public buildings must meet the requirements for “near zero-energy buildings” by 1st January 2019, and that the same will apply to all buildings with effect from 1st January 2021. The definition of exactly what “near zero-energy buildings” means … Continued

Marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader

I det nyligen reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU) finns krav på att ”nära nollenergibyggnader” ska vara nybyggnadskrav för alla offentliga byggnader 1 januari 2019 och för alla byggnader 1 januari 2021. Definitionen på ”nära nollenergibyggnader” bestäms nationellt för varje medlemsstat. Sveriges nationella mål är att minska energianvändningen i byggnader med 20 procent till 2020 … Continued

Normalårskorrigering av energistatistik

Rapporten är delad i två avsnitt, dels ett som behandlar normalårskorrigering av energistatistik ur den enskilde fastighetsägarens perspektiv, dels ett som behandlar normalårskorrigering av energistatistik ur ett nationellt perspektiv. Respektive avsnitt innefattar Diskussioner och förslag för framtiden, vilka kan ses som utvecklade sammanfattningar. Avsikten med denna övergripande sammanfattning är att samtidigt ge en komprimerad bild … Continued

Energikrav för NäraNollEnergibyggnader

Föreliggande rapport utgör ett komplement till rapporten Energikrav för NäraNollEnergi byggnader – Tekniska möjligheter och ekonomiska konsekvenser, maj 2011, nedan benämnd ursprungsrapporten, genom att besvara kompletterande frågeställningar samt genomföra känslighetsanalyser. Fyra områden har studerats närmare: Alternativa livslängder för effektiviserande åtgärder Alternativ metod för bedömning av energibesparingarnas lönsamhet Olika förhållande mellan fasta och rörliga energipriser  Samhällsekonomisk … Continued

Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus

Energimyndighetens nationella strategi och Boverkets kommande ombyggnadsregler kommer sannolikt att leda till krav på energiprestanda vid större renovering av flerbostadshus. De föreslagna nivåerna för högsta tillåtna energiprestanda i renoverade bostäder strävar mot nära nollenergibyggnader, så kallade NNE -krav. Syftet med föreliggande utredning är att analysera vilka konsekvenser de föreslagna NNE-kraven kommer att innebära vid större … Continued

Elanvändning i vardagen

I tjugo russin från ELAN-kakan presenteras en syntes av resultat från ELAN (Elanvändning i vardagen). Ett forskningsprogram om hur människors beteende och värderingar påverkar elanvändningen. Här lyfter vi fram operativt användbara resultat för dig som på olika sätt arbetar med energianvändning. Syftet med skriften är att du på ett lätt och överskådligt sätt ska få … Continued

Electricity use in the home

There are many fascinating and important questions concerning how the behaviour and value judgements of users affect their use of electricity, and the ELAN research programme has now provided answers to some of them. This report presents a collation of results from ELAN, of real application for all those involved in various ways in the … Continued

Nordic Analysis of Climate Friendly Buildings

This report summarizes the findings of the work conducted within the project “Nordic Analysis of Climate Friendly Buildings”, financed by the Nordic Council of Ministers. The main goal of the project was to establish a knowledge and decision base for a Nordic innovation program that will promote the development and demonstration of low energy and … Continued

Energiprestandaanalys 10

En ny version av Boverkets Byggregler (BBR) med ett helt nytt sätt att ställa energikrav på byggnader trädde i kraft i juli 2006. Byggreglerna ställer funktionskrav på energiprestanda och att energiprestanda verifieras med mätning inom 24 månader efter att byggnaden tagits i bruk. Vidare ger BBR möjlighet att korrigera energiprestanda för vissa avvikelser som varken … Continued

Individuell mätning och debitering i flerbostadshus

Inom projektet Individuell mätning och debitering (IMD) i flerbostadshus har ett underlag till en funktionell beskrivning av IMD tagits fram. Underlaget består av ett antal specifikatio­ner för en öppen systemlösning. Systemet ska kunna installeras i såväl befintliga byggnader som vid om- och nybyggnation. Systemet har tydliga och standardiserade gränssnitt mellan de olika beståndsdelarna och varje … Continued

LUFT/Air

Om boken Avsikten är att boken ska öka förståelsen mellan byggandets olika aktörer och därmed bidra till en ännu bättre dialog mellan byggherre, arkitekt, byggare, konsult och installatör. Bokens avsnitt om det rådande energiförsörjningsläget och om hur människan påverkar klimatet ska väcka till eftertanke och stimulera till aktiv handling. Medförfattare från CIT Energy Management: Lars … Continued

Thermal performance of gas-filled flat plate solar collectors

A sealed space between absorber and cover glass in a flat plate solar collector makes it possible to reduce the influence of humidity condensate and dust at the same time as the enclosed space can be filled with a suitable gas for lowering the heat losses. This article describes the influence of different gases on … Continued

EPBD Helt enkelt/Simply EPBD

En snabb guide till EG-direktivet (2002/91/EG) om byggnaders energiprestanda (energy performance building directiv – EPBD) skriven på ett enkelt vis. Direktivet innehåller 9 delar (artiklar): Artikel 1) Direktivets syfte Artikel 2) Definitioner Artikel 3) Beräkning av energiprestanda Artikel 4) Energiprestanda – nya byggnader Artikel 5) Energiprestanda – befintliga byggnader Artikel 6) Energicertifikat Artikel 7) Inspektion … Continued

Energieffektivisering – möjligheter och hinder

Denna studie Energieffektivisering – möjligheter och hinder redovisar ett uppdrag till Chalmers EnergiCentrum (CEC) från IVA som genomförts inom ramen för IVA-projektet Vägval energi. Rapporten visar en sammanställning av aktuell kunskap om Sveriges energianvändning och energibalans samt prognoser för Sveriges framtida energianvändning inom de tre sektorerna transporter, byggnader och industri. Vidare redovisas bedömningar av potentialer … Continued

Demand Controlled Ventilation (DCV) Systems in Commercial Buildings

Air-based cooling and indoor air quality control. Considerable energy savings can be achieved when the airflow rate is continuously adapted to the actual load condition. However, in order to assure the desired performance of the system, it is essential to know the requirements that the DCV system and its components should fulfil. The objective of … Continued

Förslag till strategisk inriktning på Energimyndighetens program för byggnader med mycket låg energianvändning

För att stötta utvecklingen av byggnader med mycket låg energianvändning har Energimyndigheten de senaste åren drivit ett externt program för passivhus och lågenergihus. Programperioden närmar sig slutet och Energimyndigheten har därför tillsatt föreliggande utredning. Utredningens syfte är att ta fram en strategisk inriktning för hur Energimyndigheten fortsättningsvis på bästa sätt kan stödja och utveckla marknaden … Continued

Removal of ultrafine particles by ventilation air filters

The purpose of the investigation is to clarify how the filtration efficiency for ultrafine particles (UFPs) varies depending on the aerosol size distribution upstream of the filter. Filter classes F5-F7 (according to the European standard EN779) and combinations of these filter classes are studied. The fractional filtration efficiency for particles ranging from 5 nm to … Continued

Förslag till riktlinjer för besiktning vid energideklaration

Syftet med energideklarationer är att minska energianvändningen i bebyggelsen. Genom energideklarationen får hyresgäster, byggnadsägare och köpare information om en byggnads energianvändning och förslag på åtgärder för att minska energianvändningen. Bakgrunden till denna utredning är att Boverket har fått många frågor om besiktning i samband med energideklarationer. Vad innefattar begreppet besiktning och när skall/bör en besiktning … Continued

Bakgrund till ft-SS-24300, Byggnaders energiprestanda -energiklassning

Energianvändning i byggnader är en av bygg- och fastighetssektorns viktigaste miljöfrågor och i de flesta byggnader finns stora möjligheter till att minska energianvändningen. I ett samarbete mellan fastighetsägare, entreprenörer, komponenttillverkare, konsulter och forskare utvecklas en standard för byggnaders energiprestanda och klassificering. Märkning sker på en skala från A till G, liknande den som redan finns … Continued

Särskilda mätföreskrifter för energikrav 09

Mätföreskrifterna i denna rapport ansluter till ENERGIKRAV 09 och är avsedda för verifiering av avtalat energikrav med uppmätt energiprestanda i färdig byggnad med golvarea Atemp överstigande 100 m2. Mätföreskrifterna gäller för byggnadens uppmätta energiprestanda, dvs. mätning av byggnadens specifika energianvändning och korrigering med avseende på normalår och byggnadens brukande.

Verifiering av byggnaders energianvändning genom mätning – Handledning

Föreliggande rapport är en del av Sveby-programmet och avser att komplettera ”Särskilda mätföreskrifter för energikrav 09”. Handledningen ger dels förklaringar, motiv och källor till mätföreskrifternas utformning och dels förtydligande av hur mätföreskrifterna skall användas tillsammans med några exempel. Handledningen innehåller även mätföreskrifter för underlag vid en eventuell avvikelse från fastställda energikrav och mätföreskrifter på förebyggande … Continued

Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus

I mars 2006 antog Sverige nationella Miljökvalitetsmål för energieffektivisering. Där anges att energianvändningen i byggnader ska minska med 20 % till 2020 och 50 % till 2050, jämfört med år 1995. För att uppnå dessa mål är det långt ifrån tillräckligt med energieffektivisering bara vid nybyggnation, utan den stora potentialen för energieffektivisering finns i den … Continued

Svensk kunskapsdatabas för energieffektiva byggnader

Fler och fler lågenergibyggnader byggs i Sverige och ett flertal fastighetsägare, byggherrar, entreprenörer, arkitekter, komponentillverkare och konsulter ger sig in på marknaden för lågenergihus. Trotts en ökad marknad är det dock fortfarande alldeles för få aktörer som kan erbjuda lågenergihus och alldeles för få byggherrar som beställer lågenergihus. För att få mer fart på marknaden … Continued

FEBY, Kravspecifikation för passivhus

Föreliggande dokument är en frivillig kravspecifikation för Passivhus som har utarbetats av FEBY. Dokumentet är framtaget av en teknikgrupp. Kravspecifikationen har varit på en remiss bland nationell expertis 2009. Första definitionerna på Passivhus och Minienergihus togs fram inom ramen för Energimyndighetens program av FEBY:s teknikgrupp 2007. Synpunkter från praktisk användning av kravspecifikationerna gav en första … Continued

Energiverifikat09 – uppföljning av energikrav under byggprocessen

För att säkerställa krav på byggnadens energiprestanda har riktlinjer för uppföljning av energikrav under byggprocessen tagits fram. Riktlinjerna avser att vara ett stöd för alla parter och att uppföljning blir ett naturligt inslag i byggprocessen. Dessa generella riktlinjer gäller oavsett entreprenadform och utgår från att byggherren ger det övergripande ansvaret för energiuppföljning till projektledningen. Projektledningen … Continued

Byggnaden som system

Bra inomhusklimat och effektiv energianvändning är av yttersta vikt när nya hus ska byggas. Ny teknik har fått ner behovet av energi för uppvärmning till ungefär hälften sedan 70-talet. Men elförbrukningen har ökat kraftigt. Här presenterar författarna en systematisk helhetssyn att både spara energi och åstadkomma ett behagligt inneklimat när nya hus utformas eller gamla … Continued

Energibesiktning av byggnader – flerbostadshus och lokaler

Beställ: här! (3e utgåvan) Den 1 oktober 2006 trädde ”Lag om energideklaration för byggnader” (SFS 2006:985) i kraft. Lagen beskriver bl.a. vilka byggnader som ska energideklareras och tidpunkt för genomförandet av sådana. Med anledning av den nya lagstiftningen har denna handbok tagits fram. Syftet är att handleda energiexperter vid framtagning av faktaunderlag till energideklarationer och … Continued

Swedish solar heated residential area with seasonal storage in rockh

A partly solar heated building area comprising 50 residential units has been built in Anneberg, Sweden. The system includes low temperature space heating with seasonal ground storage of solar heat. Heating is supplied by 2400m2 solar collectors and individual electrical heaters for supplementary heating. The ground storage comprises about 60,000m3 of crystalline rock with 100 … Continued

Ultrafine particles produced by ozone/limonene reactions in indoor air under low/closed ventilation conditions

Formation of ultrafine particles, dp<100 nm, from gas-phase reaction of limonene with O3 was studied. The concentration of reactants was chosen as close to realistic indoor conditions as possible. Two reaction chambers (1 and 14 m3) were used. Particle number concentrations were measured using a CPC and size distributions by using a scanning mobility particle … Continued

Air Cleaning Technologies – Function requirements and energy efficiency

A state-of-the-art review of various air cleaning technologies has been carried out based on scientific papers and a screening of the market for new technologies. The technologies were categorized by functionality and specificity for removal and/or destruction of specific contaminant types. It is suggested that air cleaning systems need to be based on more than … Continued

PM Uppdatering av miljöbedömnings-programmet EFFem

Inom programmet EFFEKTIV som leddes av Elforsk 1999-2003 har ett fritt webbaserat miljöbedömningsprogram för olika uppvärmningsalternativ tagits fram. Programmet kallas EFFem och finns på www.effektiv.org/miljobel. Intresset från användare är mycket stort och hemsidan har 80 -140 besök dagligen. Eftersom intresset för programmet är så stort har Elforsk och elföretagen genomfört föreliggande projekt för att uppdatera … Continued

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler –Idag och i nära framtid

Effektiv energianvändning, större andel av förnybar energi och minskade utsläpp av växthusgaser inom bebyggelsesektorn ligger högt upp på agendan både inom EU och nationellt vilket visas med en rad nya direktiv, lagar och förordningar. Om EU:s och Sveriges ambitioner att reducera energianvändningen inom byggnadssektorn genomförs kommer detta att påverka energibranschen genom lägre försäljningsvolymer troligen både … Continued

Handbook for performing feasibility studies of alternative energy systems

The Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) has imposed obligatory consideration of the technical, environmetal and economic feasibility of alternative energy systems (AES) for large new buildings. Most countries have transposed the  requirements into their national legislation. However, operational legislation, technical guidelines and support tools are usually not yet in place. The objective of the … Continued

Mätning av kall- och varmvatten i tio hushåll

Miljön blir en allt viktigare fråga i vårt samhälle och ett sätt att bevara den är att minska vår användning av tappvatten. Vid minskning av tappvattenanvändning görs en besparing dels av färskvatten men också av energi som skulle ha gått åt till att värma upp varmvatten. För att förbättra energieffektiviteten i byggnaders vatteninstallationer och att … Continued

A Classification of Passive House for Swedish Conditions

A requirement specification for residential passive houses for Swedish conditions has been developed. The classification sets requirements of supplied power for heating and recommendations of used energy for operational electricity, hot water and heating. This is first version of the definition and it might need a revision after more experiences are reached from built passive … Continued

Minergie – En förstudie om förutsättningarna att införa Minergie i Sverige

På uppdrag av Byggherrarna har denna förstudie utförts i syfte att studera Minergie-konceptet och undersöka förutsättningarna att införa kvalitets- och energimärkningssystemet Minergie i Sverige. Byggherrarna samordnar projektgruppen som tillkom efter att Boverkets Byggråd och Boverkets Energiråd företagit en studieresa till Schweiz och Österrike under hösten 2006. Minergie är sedan 1998 en schweiziskt frivillig kvalitetsmärkning av … Continued

Energiledning i fastighetsföretag

Arbete med att effektivisera energianvändningen i ett fastighetsbestånd handlar ofta om att installera ny och energisnål teknik. Om den nya tekniken skall ge långsiktiga besparingar handlar det minst lika mycket om hur fastighetsföretaget organiserar och leder det dagliga arbetet med att vidmakthålla gjorda energieffektiviseringar och att arbeta för ständigt förbättring. Ibland brukar dessa åtgärder betecknas … Continued

Framtida teknikupphandlingar avseende elanvändning i lokalsektorn

Ladda hem: här! Denna rapport är sammanställd på uppdrag av Energimyndighetens (STEM:s) Beställargrupp Lokaler (BELOK) och är dels en översikt över hittills genomförda teknikupphandlingar med koncentration på lokalsektorn, dels förslag till områden för kommande teknikupphandlingar med koncentration på elanvändningen i lokaler. STEM har under åren medverkat/delfinansierat ett sextiotal teknikupphandlingar eller förstudier till sådana. Av dessa … Continued

Indata för energiberäkningar i kontor och småhus

Detta är en sammanställning av brukarrelaterad indata för elanvändning, personvärme och tappvarmvatten. Indata för energiberäkningar i kontor och småhus Indata till energiberäkningar finns idag på många olika håll med olika detaljeringsgrad, noggrannhet och beräkningsförutsättningar. Denna rapport redovisar en nammanställning av brukarrelaterade indata för småhus och kontorshus från olika utredningar, beräkningar och statistik. Syftet med publiceringen … Continued

Low-energy cooling for improved thermal comfort in offices

This study has explored the possibility and potential of using a thermal active mass system for reducing the temperature rise and increasing the thermal comfort in an office room. The Controlled Active Mass (CAM) will be used as a heat sink to absorb heat from the room in order to increase the thermal comfort. Physically, … Continued

SQUARE – A quality assurance management system for retrofitting with good indoor environment and energy efficiency

The energy consumption of a building depends both on the building envelope and on the building services systems which, in their turn, affect the indoor environment. In the EU about 1-2 % of the building stock is renovated every year, which often gives cost-effective opportunities for major energy efficiency improvements. However, in order to achieve … Continued

Standards for collectors and components in the pipeline

The European Commission has in the White Paper (1997) set the target at 12 % of energy to come from renewable energy sources by 2010, which implies that an increased use of solar thermal systems will be an important contribution. In  order to get a wide spreading of solar thermal products with an open European … Continued

Controlled active mass for increased thermal comfort

The objective of this study was to evaluate the underlying physics and controlling parameters for designing a Controlled Active Mass (CAM) system. The purpose of such a system is to obtain a good thermal indoor climate and facilitate the use of energy sources with low environmental impact. The CAM system will be designed to cover … Continued

A voluntary scheme for certification of indoor environment and energy use

Specialist researchers, property owners, builders and building managers have together developed a quality assurance (QA) management scheme that considers indoor environment and energy use. The primary objective of quality assurance is to work towards continuing improvements and to encourage those concerned to perform measures that otherwise would not have been considered, and to ensure that … Continued

Measurements of water use in eight dwellings, by quantity and time

Reducing tap water consumption has considerable potential for reducing overall environmental impact. It not only saves fresh water, but also gives signifi cant savings of energy that would otherwise have been needed to heat hot water. However, in order to improve the energy effi ciency of building services systems and to help occupants act more … Continued

Uppvärmning av byggnader – Analys av hur styrmedel som påverkar uppvärmning av byggnader kan bidra till olika miljömål.

Rapporten redovisar ett uppdrag från Naturvårdsverket till Chalmers EnergiCentrum (CEC) att analysera hur styrmedel som påverkar uppvärmning av byggnader kan bidra till olika miljömål. Uppdraget avser en samlad analys sett från olika miljömål, och en beskrivning av hur styrmedlen gällande bebyggelseuppvärmningen ser ut idag och vilka förändringar som skulle bidra till bättre måluppfyllelse. Arbetet gäller … Continued

ByggaBoDialogen

CIT Energy Management AB fick i uppdrag att, i samråd med Bygga-bo-dialogen, Boverket att ta fram utbildningsmaterial för Bygga-Bo-dialogens kompetensutvecklingsprogram. Utbildningsmaterialet finns sammanställt som bok och presentationsmaterial. Utbildningsmaterialet som helhet tar upp aktuella energi- och innemiljörelaterade frågeställningar som målgruppen ställs inför i sin vardagliga verksamhet. I materialet redogörs för såväl befintlig ”standardteknik” och kunnande som … Continued

R1 – Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav

Den första upplagan av dessa riktlinjer kom ut i början av 90-talet. Den nya R1:an 2006 – Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav – har uppdaterats med hänsyn till den kunskap som vuxit fram under åren och att i möjligaste mån harmonisera riktlinjerna med europeiska standarder inom området. En utgångspunkt är att krav och råd från … Continued

A Quality Assurance System for Indoor Environment and Energy Use

To achieve the intended results of building, managing and using a property requires knowledge, continuity and communication, which can be assured by a dynamic and flexible quality assurance (QA) system. Such a system, intended to ensure high-quality indoor environmental conditions, has been developed and successfully applied over the last ten years. However, although clients have … Continued

Demand-controlled hybrid ventilation –an alternative?

The performance of a demand-controlled hybrid ventilation system (DCHV) has been compared with that of a balanced mechanical ventilation system with heat recovery (MHR) in respect of their energy use and corresponding environmental impact in a typical Swedish school. Energy demands have been calculated with the IDA program, and environmental impact with the EFFem program. … Continued

Metodjämförelse Energideklarering av småhus

Av Boverket fick SP i december 2005 uppdraget att undersöka vad det i dagsläget finns för tillgängliga och praktiskt tillämpbara besiktningsmetodiker för att beräkna energiprestanda och föreslå kostnadseffektiva åtgärder vilket ska göras för alla småhus enligt SOU 2005:67 (Nyman, 2005). I utredningen SOU 2005:67 (Nyman, 2005) beskrivs en integrerad modell för energideklarering av småhus. En … Continued

Kravnivåer för energihushållning

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet har uppdragit åt Chalmers EnergiCentrum (CEC) att analysera konsekvenserna av en eventuell skärpning av kravnivåerna avseende energihushållning i avsnitt 9 om Energihushållning i Boverkets förslag till reviderade byggregler. Uppdraget skall belysa dessa frågor: Hur energieffektivt byggs det idag uppdelat i småhus, flerbostadshus och lokaler? Vad är tekniskt möjligt och vilka tekniska lösningar … Continued

Åtgärder för ökad energieffektivisering i bebyggelse

Medförfattare från CIT Energy Management Lennart Jagemar, Daniel Olsson Energikommissionens betänkande ”Omställning av energisystemet” visade 1995 på en förhållandevis stor teknisk-ekonomisk potential att minska såväl den totala (TWh/år) som den specifika energianvändningen (kWh/m²/år) i bebyggelsen. En sådan utveckling förutsätter dock att nya byggnader som uppförs har lägre energibehov än befintliga samtidigt som energianvändningen i befintliga … Continued

Värdet av injustering

I detta arbete har tre flerbostadshus i Göteborg injusterats i syfte att visa omfattningen av avvikelser i dagens värmesystem samt lönsamheten av att åtgärda dessa med rimliga medel. Den ekonomiska aspekten relateras till både förvaltare och fjärrvärmeleverantör. Resultaten har tagits fram genom att mäta temperatur- och flödesnivåer i respektive fjärrvärmecentral några månader före och efter … Continued

Quality assurance of indoor environment and energy use

To achieve the intended results of building, managing and using a property requires knowledge, continuity and communication, which can be assured by a dynamic and flexible quality assurance (QA) system.). Such a system focusing on high quality indoor environment has been developed and successfully applied during the last ten years. However, although the clients are … Continued

An Eco-factor method for assessment of building performance

The new European Energy Performance of Buildings Directive will increase the pressure for energy improvement but a one-sided concentration on energy efficiency might be introduced at the expense of indoor climate. It is, therefore, essential that energy optimisation is integrated with assessment of indoor climate and there is a need of an assessment tool that … Continued

Tappvarmvattenanvändning på hotell

Historiskt sett har dimensioneringskurvor för varmvattenberedning i bostäder varit väl tilltagna och därmed komponenterna överdimensionerade. Den svenska fjärrvärmebranschen har uppmärksammat detta och flera företag byter ut stora ventiler mot behovsanpassade vilket ger flera fördelar. Det finns flera orsaker till att det går att behovsdimensionera ventiler och växlare och ändå uppfylla brukarnas komfortkrav. Tappvarmvattenflödet är sammanlagrat, … Continued

Användarprofiler för hyresgästel i kontorsbyggnader – mätningar i tre moderna kontorshus

Användarprofiler, uttryckta i aktiv timmedeleffekt per golvarea, för tre nyare kontorsbyggnader har uppmätts för kontorsutrustning respektive belysning på arbetsplatsnivå.  Genom att sammanlagra fyra till sju arbetsplatser och studera maximum- respektive minimumvärden samt 95% konfidensintervall fås en uppfattning av variationen i användarprofilerna.  Samtidigt har användarprofiler och årlig elenergianvändning uppmätts för hela våningsplan.  I dessa användarprofiler ingår … Continued

Achieving the Desired Indoor Climate

Order: here Co-authors, CIT Energy Management Lars Ekberg, Lennart Jagemar, Per-Erik Nilsson och Anders Trüschel. Denna bok är omfattande och spänner över ett brett fält i fråga om byggnaders energianvändning och inomhusmiljö. Boken är främst skriven för personer inom bygg- och fastighetsbranschen samt för studenter på högskolor och universitet. Boken delas upp i tre delar. … Continued

Individuell värmemätning i flerbostadshus

Rapporten är framtagen i forskningsprogrammet EFFEKTIV. Rapporten tar upp energitekniska aspekter på mätning av tillförd värmeenergi respektive rumstemperatur. I rapporten har energitekniska aspekter på individuell värmemätning i svenska flerbostadshus analyserats genom faktorförsök. Analysen grundas på timvisa årsberäkningar med simuleringsprogrammet IDA Klimat & Energi. Faktorförsöket visar att de tre tveklöst väsentligaste faktorerna är rumstemperaturens börvärde, vädringsmönstret … Continued

Normalårskorrigering av energianvändning i byggnader

Rapporten är framtagen i forskningsprogrammet EFFEKTIV. Rapporten tar upp normalårskorrigering av energianvändning i byggnader och jämför två metoder för detta. Syftet med rapporten är att utreda förutsättningarna för att använda olika metoder för normalårskorrigering av energianvändningen samt konsekvenserna av valet av metod. Utgångspunkten var att behandla frågan om när graddagsmetoder och energisignaturmetoder är lämpliga eller … Continued

Tappvarmvatten i flerbostadshus

Rapporten är framtagen i forskningsprogrammet EFFEKTIV. Rapporten är en kunskapssammanställning om vad som ligger till grund för dimensionering av tappvarmvatten samt möjligheter till värmebehovsreducering av detsamma. Aspekter som tas upp är energianvändning, effektdimensionering, varmvattencirkulation, legionella, individuell mätning av tappvarmvattenanvändning samt myndighetskrav och råd. Legionella är ett problem med stark koppling till tappvarmvatten, varför det ges … Continued

Energicertifiering – EU-direktiv om byggnaders energicertifiering

Rapporten är framtagen i forskningsprogrammet EFFEKTIV. EU-direktivet om byggnaders energiprestanda antogs av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd den 16 december 2002. Ett av områdena behandlar energicertifiering av byggnader. Direktivet trädde i kraft den 4 januari 2003. Rapporten är en orientering i ämnet energicertifiering av byggnader och behandlar ett antal frågeställningar avseende exempelvis uppbyggnad av administration, … Continued

Environmental assessment of energy systems for heating in dwellings

So far economical aspects have been highlighted when choosing heating systems in dwellings. However, with today’s increased environmental awareness also requirements on environmental aspects are important. It is not enough to have a low energy demand; it must also be supplied by a source with low environmental impact. It is, however, a big difference between … Continued

Solar Keymark -High qualitative testing of solar collectors

The Altener project Solar Keymark ws initialized in 2001 with the aim to introduce the CEN/CENELEC Mark for solar thermal products as ”Solar Keymark”, wich will act as a common EU quality label. To be able to certify a product with at Keymark it must be tested according to an EN standard. The EN standard … Continued

Målinger på ventilationsanlæg med lavt elforbrug i nyere kontorbygninger

Beställ: här Med henblik på at undersøge mulighederne for at opnå besparelser på elforbruget til ventilation er mere end 25 ventilationsanlæg i nyere kontorbygninger undersøgt. Resultaterne af de tekniske målinger viser, at med få undtagelser overholdes bygningsreglementets krav til maksimal SEL-værdi (Specifik Elforbrug til Lufttransport). Rapporten diskuterer muligheder og metoder til reduktion af SEL-værdien herunder … Continued

Lavt elforbrug til ventilation – Gode råd i projekteringsfasen

Beställ: här Rapporten giver gode råd om mulige energibesparelser og praktiske projekteringshensyn, som er forbundet med udformning af energieffektiv ventilation i ikke blot kontorbygninger, men i alle bygninger med komfortventilationsanlæg. I forbindelse med projektering af ventilationsanlæg har interessen traditionelt været rettet mod begrænsning af energiforbruget til opvarmning af ventilationsluften. Energiforbruget til mekanisk køling og til … Continued

Miljöpåverkan från byggnaders uppvärmningssystem – Del 2

Rapporten är framtagen i forskningsprogrammet EFFEKTIV. Miljön blir en allt viktigare fråga vid energianvändning i byggnader, men fortfarande saknas verktyg som kan beräkna och värdesätta miljöbelastningen tillsammans med andra faktorer som påverkar valet av uppvärmningssystem. Denna rapport togs fram i ett projekt vars första steg var arbetet med att utveckla bra verktyg och studerar olika … Continued

Energieffektivitet

Rapporten är framtagen i forskningsprogrammet EFFEKTIV. Rapporten behandlar kortfattat hur man kan nå hög energieffektivitet i byggnader, med tyngdpunkt på att ge förståelse för de tankestrukturer som är viktiga för att verkligen nå hög energieffektivitet. Rapporten är koncentrerad på hur man skall säkerställa att de tekniska lösningar och tekniska åtgärder som man väljer verkligen kommer … Continued

Brugerundersøgelse af avanceret energiteknik i kontorbygninger

Beställ: här En undersøgelse af brugernes ønsker til og accept af den avancerede energiteknik, der er anvendt til at begrænse energiforbruget og styre indeklimaet i fire nyere kontorbygninger. Rapporten er skrevet på svensk. På baggrund af resultaterne fra undersøgelsen diskuteres det hvilke funktionskrav, man bør stille til teknikken, så den i højere grad kan imødekomme … Continued

Energieffektivisering i komfortkylsystem

Rapporten är framtagen i forskningsprogrammet EFFEKTIV. Rapporten avser att vara en inspirationskälla till att hitta och tillämpa lämpliga energisparande åtgärder på ett befintligt komfortkylsystem. I rapporten beskrivs olika åtgärder uppdelade på Produktion, Distribution och Rumskylare och exempel ges på besparingspotentialen för respektive åtgärd. Av naturliga skäl blir värdet av de exempel som presenterats begränsat då … Continued

Reglerstrategier och beteendets inverkan på energianvändning i flerbostadshus

Rapporten är framtagen i forskningsprogrammet EFFEKTIV. Rapporten innehåller en simuleringsstudie för att belysa hur olika kombinationer av reglerstrategier och beteenden tillsammans påverkar energianvändningen i ett flerbostadshus. Studiens viktigaste slutsats är att de boende inte har möjlighet att påverka alla faktorer som inverkar på energianvändningen. Faktorer med stor inverkan är lägenhetens orientering och val av radiatorernas … Continued

Energiberäkningsprogram för byggnader

Rapporten är framtagen i forskningsprogrammet EFFEKTIV. I rapporten jämförs ett antal energiberäkningsprogram utifrån funktions- och användaraspekter som de var 2001. I rapporten redovisas en kunskapssammanställning av de viktigaste existerande beräkningsprogram på den nordiska marknaden, främst i Sverige, Norge och Danmark. Med beräkningsprogram menas i detta fall program som beräknar energianvändningen i en byggnad. Kompendiet är … Continued

Individuell reglering av rumsklimat

Rapporten är framtagen i forskningsprogrammet EFFEKTIV. Rapporten ger en översikt av de behov och möjligheter som finns för individuell reglering av inneklimatet för brukarna i främst kontorshus. De inneklimatparametrar som diskuteras är rumstemperatur, luftkvalitet, belysningsstyrka, solavskärmning och dagsljus. Exempel ges på de tekniska lösningar som finns och i vilka typer av byggnader de lämpar sig. … Continued

Köldmedier

Rapporten är framtagen i forskningsprogrammet EFFEKTIV. Många av de köldmedier som används idag påverkar atmosfären. Påverkan sker dels i det ozonskikt som finns i stratosfären, där köldmedier reagerar med ozon och medverkar till att förtunna lagret. Dels bidrar köldmedier till att öka på växthuseffekten. Köldmediers sammantagna påverkan på klimatet benämns i denna skrift klimatpåverkan. Som … Continued

Komfortkyla

Rapporten är framtagen i forskningsprogrammet EFFEKTIV. Användningen av komfortkyla ökar kraftigt i Sverige. Idag är de flesta hyresvärdar mycket medvetna om vikten av att kunna erbjuda befintliga och nya kunder i kommersiella lokaler en bra inomhusmiljö. Samtidigt blir också hyresgästerna allt mer medvetna om vilka krav de kan ställa på inomhusmiljön. Inomhusmiljön är sammansatt av … Continued

Miljöpåverkan från byggnaders uppvärmningssystem – Del 1

Rapporten är framtagen i forskningsprogrammet EFFEKTIV. Miljön blir en allt viktigare fråga vid energianvändning i byggnader, men fortfarande saknas verktyg som kan beräkna och värdesätta miljöbelastningen tillsammans med andra faktorer som påverkar valet av uppvärmningssystem. Denna rapport togs fram i ett projekt vars första steg var arbetet med att utveckla bra verktyg och studerar olika … Continued

God inomhusmiljö

Rapporten är framtagen i forskningsprogrammet EFFEKTIV. Information om faktorer som påverkar inomhusklimatet i byggnader kan återfinnas på många olika ställen i litteraturen. Sammanställningar som direkt och kortfattat ger en sammantagen beskrivning av dessa faktorer är svårare att finna. Denna skrift är framtagen just med syftet att utgöra en sådan sammanställning. Självfallet blir det så att … Continued

Fjärrvärmekunders värme- och effektbehov

An extensive measuring project has been carried out by Gothenburg Energy which operates the Gothenburg district heating system. Over a period of 18 months, heat loads, water flows, temperatures, etc., were measured at 15 minute intervals at 50 substations. The project was carried out in co-operation with the Department of Building Services Engineering at Chalmers … Continued

Airborne contaminents in office buildings

The thesis focuses on airborne contaminants in office buildings located in urban environments. The work is a contribution to a research field, the aim of which is to improve the basic knowledge needed for successful design and construction of buildings and HVAC systems, with regard to the indoor air quality. The aim of this particular … Continued

Heating and Cooling Requirements in Commercial Buildings

In many European countries, especially, the heat loss due to transmission and air leakage, in many buildings today, is only a fraction of what it was in those built in the early 70’s. At the same time there have been changes in the way the buildings are used which, among other things, has lead to … Continued

Lagring och analys av mätdata i persondator

A data base for a large-scale long-term monitoring project The city of Gothenburg has an extensive district heating system (Peak load 1000 MW, annual energy supply 3000 GWh). In order to improve the knowledge of the energy end-use patterns, a long-term monitoring project has been carried out in a sample of substations of the district … Continued

Storskalig solvärmeteknik i Sverige

En renodlad solvärmeanläggning med säsongslager är en anläggning där man med solfångare producerar värme vid en så hög temperaturnivå att det direkt kan användas för att värma bostäder och varmvatten. Då värmebehov och solinstrålning inte infaller samtidigt utnyttjas ett värmelager för att lagra överskottsvärme från sommaren till hösten och vintern. I lagret lagras värmet vid … Continued

Vi samverkar med