Energieffektivisering i vårdlokaler

Med Västfastigheter som förebild

Västfastigheter har lyckats väldigt väl med sitt arbete gällande energieffektivisering och sammanhörande miljö- och klimatförbättringar. Fastighetsbeståndet består till övervägande del av sjukhus och andra typer av vårdlokaler. År 2010 fattade Västra Götalandsregionen beslut om ett miljöpolitiskt program för regionens interna miljöarbete 2011 – 2013. I programmet anges som långsiktigt energimål för de egna verksamheterna att:

Västra Götalandsregionen ska halvera sin energianvändning i egna lokaler till 2030 jämfört med 1995.

Denna rapport lyfter fram och tydliggör vilka Västfastigheters framgångsfaktorer har varit och fortfarande är, inom energieffektivisering av vårdlokaler, med syftet att tjäna som förebild för andra fastighetsägare.

Läs rapporten här.

Vi samverkar med