Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad

Förstudie
Öppna fil:

Denna förstudie behandlar ett koncept med fasadisolering i kombination med ombyggnation från F-ventilation till FTX. En leverantör lämnade ett anbud med detta koncept i teknikupphandlingen av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus.

Resultatet från studien stämmer väl överens med leverantörens beräkningar. Byggnadens behov av köpt energi minskar med 40 %. Värmebehovet sjunker med 59 kWh/m2år och elbehovet ökar med 2 kWh/m2år.

För att undvika dragrisk bör tilluftsdon placeras bakom befintliga radiatorer. Enligtberäkningarna blir inblåsningstemperaturen på bottenvåningen ca 14 °C när det är -15 °C utomhus.

Beräkningarna visar att roterande värmeväxlare inte ger upphov till fuktproblem i ett hus med normalt luftläckage och normalt fukttillskott. För att undvika risk för fuktproblem även i hus som inte är ”normala” kan en fuktgivare kopplad till förvärmning eller nedvarvning av rotorn installeras. För att minimera risken för luktproblem bör värmeväxlarens renblåsningssektor injusteras omsorgsfullt.

Konceptet lämpar sig speciellt bra för byggnader som från början är dåligt isolerade och behöver en fasadrenovering.

Många enstegstätade fasader utan luftspalt har drabbats av omfattande fuktskador. För att minska risken för detta bör konstruktionen omsorgsfullt planeras och införande av luftspalt bör övervägas.

Att tänka på vid tilläggsisolering är praktiska och estetiska konsekvenser för fönster då smygar kan bli djupa. Likaså att beakta erfarenheterna från Danmark att tryckfall i kanalerkan bli höga om de inte utformas rätt.

 

Vi samverkar med