Projekt

Ett urval av våra pågående och genomförda projekt.
Vill du veta mer - kontakta projektledarna!

Ett projekt inom Klimatledande Processindustri.

Projekt studera hur byggnad i framtiden skulle kunna bidra till att jämna ut effekttoppar för värme genom att nyttja energilagring i byggnadens betongstomme.

Förstudie med syftet att klarlägga hur man bäst bör utforma en svensk satsning

Formas-projekt för ren luft i operationsrum speciellt tillämplig för utlokaliserad sjukvård och sjukhus i låginkomstländer

Ett samarbetsprojekt för mer hälsosamma inomhusmiljöer

Ett nätverk för ökad kunskap och användning av biodrivmedel.

Effektivare energianvändningen i små och medelstora företag

Framtagande av tekniklösningar och samverkansmodeller för energioptimering

Utveckling av Energideklarationer för att tydligare visa möjligheter vid omfattande renoveringar.

Resultat från projektet Energirenovering, ett nytt affärskoncept för små och medelstora företag

Analys av potentialen är för energiåtervinning från spillvatten från Storkök

På uppdrag av Nordic Energy Research tog CIT Industriell Energi fram en rapport som ska ge stöd till såväl beslutsfattare som aktörer inom forskning och innovation, i syfte att hitta nya samarbeten inom Clean Energy Technology mellan Baltikum och Norden.

Studie över vilka möjligheter till offentlig finansiering som finns för investeringar i infrastruktur för klimatomställning samt vilka hinder och strategier som finns för att de västsvenska aktörerna ska kunna ta del av tillgängliga medel

Utbildning som främjar byggande och renovering för fler lågenergibyggnader.

Kostnads- och riskfördelning mellan nyckelaktörer för fossiloberoende långväga godstransporter på väg.

Utveckling av Totalmetodiken i Norra Europa

Vi samverkar med