Minergie – En förstudie om förutsättningarna att införa Minergie i Sverige

Öppna fil:

På uppdrag av Byggherrarna har denna förstudie utförts i syfte att studera Minergie-konceptet och undersöka förutsättningarna att införa kvalitets- och energimärkningssystemet Minergie i Sverige. Byggherrarna samordnar projektgruppen som tillkom efter att Boverkets Byggråd och Boverkets Energiråd företagit en studieresa till Schweiz och Österrike under hösten 2006.

Minergie är sedan 1998 en schweiziskt frivillig kvalitetsmärkning av nybyggnation och renovering. I begreppet kvalitetsmärkning ingår krav på god energiprestanda.

Varumärket Minergie förvaltas av den icke vinstdrivande föreningen Minergie som i huvudsak finansieras av certifieringsavgifter, medlems- och partneravgifter, sponsring, samt av den schweiziska staten.

Sedan starten 1998 har Minergie som helhet certifierat 8940 byggnader (april 2008), vilket utgör ca 12 % av landets alla nybyggda bostäder och ca 15 % av landets nybyggda kontorshus. Minergie har blivit så vanligt förekommande vid nybyggnation i Schweiz att Minerigies krav på energiprestanda sannolikt snart kommer att införas på nationell nivå. För renovering är konceptet dock inte alls lika utbrett. Varje fastighet som certifieras tilldelas en plakett som kan sättas upp i fastighetens entré eller annat lämpligt ställe.

De fastighetsägare som väljer att bygga enligt Minergie-konceptet gör det för att få energieffektiva byggnader. För företag handlar det även mycket om att bli förknippade med ansvarstagande och miljömedvetenhet.

I Schweiz erbjuder sju olika banker särskilda Minergie förmåner till fastighetsägare som vill certifiera byggnader. Avtalen ser något olika ut beroende på bank. Det sannolikt mest kraftfulla av dessa förmåner är reducerad ränta. Omfattningen på ränterabatten varierar mellan
0,25–1 % -enhet under 5 år, detta i ett land där den allmänna räntenivån redan är låg (ca 4 % för 5-åriga privata hypotekslån, januari 2008).

Minergies krav på energiprestanda är framtagen för viktad primärenergi, dvs. inklusive verkningsgrader för klimathållningssystem etc. och inklusive viktningsfaktorer för olika energibärare.
Energiprestandan räknas fram enligt den schweiziska standarden SIA 380/1, som baseras på EN ISO 13790. Standarden är en blandning av vad vi i Sverige skulle kalla standard och byggregler. Byggnader delas upp i 12 olika kategorier, beroende på användningsområde. Alla dessa kategorier har olika gränsvärden för energianvändningen, och samtliga har olika standardiserade indata (inomhustemperatur, uteluftsflöde, specifik elanvändning, etc.) för beräkning av energiprestanda. För samtliga kategorier gäller att kravet på energiprestanda vid renovering är betydligt lägre än vid nybyggnation.

Det finns ett stort intresse för Minergie i många länder, även utanför Europa. Ännu så länge har Minergie dock bara exporterats till ett annat land, Frankrike, och då begränsat till Rhône Alpes regionen. Föreningen är intresserad av att exportera sitt koncept till andra länder, men det är under förutsättning att konceptet hålls intakt och på så sätt förblir vad det är idag. Gränsvärden för energiprestanda, beräkningsmetodik, certifieringsförfarande mm. ska med andra ord följas (i stort sett).

Det finns två huvudspår att välja mellan vid en eventuell implementering av Minergie i Sverige. Antingen certifieras svenska byggnader av Minergie i Schweiz av schweiziska certifieringskontor. I detta fall skulle dokumentation om aktuella byggnader och deras verksamhet skickas till Schweiz för certifiering där. Hela certifieringsprocessen skulle då hanteras av Minergie i Schweiz.

Det andra alternativet är att en lämplig svensk licensieringspartner till Minergie får rätt att certifiera byggnader i Sverige. Ett sådant licensieringssamarbete skulle innebära att en Minergie-organisation skulle behöva byggas upp i Sverige för att administrera certifieringsarbetet inrikes.

Prissättningen för medlemskap, partnerskap och certifiering av byggnader bestäms nationellt, den måste dock verifieras och godkännas av föreningen Minergie i Schweiz.

Minergie i Schweiz skulle stödja en svensk licensieringspartner med erfarenhet, kunskap, litteratur etc., men de kommer inte att tilldela en svensk licensieringspartner några pengar.

En licensieringspartner måste alltså bära sina egna kostnader och lösa finansieringen på hemmaplan. I det långa loppet ska Minergie helt bäras av certifieringsavgifter, medlemsavgifter, partneravgifter och sponsring/bidrag.

Avgiften för ett licensieringsavtal är i dagsläget oklar, eftersom det ännu inte finns rutiner helt utarbetade för export och av konceptet.

Vi samverkar med