Fjärrvärmens roll i energiomställningen

Öppna fil:

Syntesen av Fjärrsyns forskningsresultat inom det strategiska området ”Fjärrvärmens roll i energiomställningen” avser att ge en överblick och ett större helhetsperspektiv. Syftet är att analysera och värdera resultat från Fjärrsyn inom det strategiska området och att tydliggöra vilken ny kunskap som kommit fram.
Syntesen avser att ge underlag till beslutsfattare inom myndigheter och fjärrvärme-företag samt till Svensk Fjärrvärme om vilka kunskapsluckor som finns och ge rekommendationer om behov av ytterligare forskning och utveckling.

Fjärrsyn är ett forskningsprogram som har en mycket stor bredd och innefattar allt från produktion och distribution till slutanvändning i byggnaden. Inom forskningsprogrammet finns en rad olika projekt som lyfter frågeställningar om fjärrvärmens roll i energiomställningen och 49 särskilt intressanta rapporter har analyserats med avseende på hur de kan ge det beslutsunderlag som fjärrvärmebranschen behöver för att fjärrvärmen ska ha en fortsatt betydande roll i energisystemet.

De 49 rapporterna, vars resultat, på ett eller annat sätt bidrar till en större förståelse av fjärrvärmens roll i den framtida energiomställningen, spänner liksom programmet Fjärrsyn över en mycket brett område. För att få en överblick av de viktigaste lärdom-arna har de samlats i 12 syntespunkter. Punkterna är en beskrivning av de 12 steg som Fjärrsyn forskningsprogram har tagit mot en framtida roll för fjärrvärme i energiom-ställningen. För varje steg beskrivs dels hur långt forskningen har kommit och vilken ny kunskap som tagits fram i Fjärrsyn och dels vilka kunskapsluckor som återstår och behöver fortsatt forskning och utveckling. Varje steg har fått en något proaktiv rubrik. Rubriken ska spegla att fjärrvärmebranschen inte lugnt kan sitta och titta på när omvärlden förändras utan måste aktivt agera på den nya arenan.

En samlad bild visar att Fjärrsyn är ett mycket brett program som har analyserat och besvarat många olika frågor. Vår syntes pekar dock på att framtida forskning behöver ha ett betydligt snävare fokus för att säkerställa att fortsatt forskning verkligen kommer att bidra till att stärka fjärrvärmens roll i energi-omställningen. Därav ges förslag på sex fokusområden som anses angelägna för ett framtida forsknings- och utvecklingsprogram:

1. Relationer och samarbete med kunder och andra aktörer.
2. Strategier för minskat värmebehov.
3. Miljövärdering och resurser.
4. Teknikutveckling för nya förutsättningar.
5. Fjärrvärmens omvärld och marknad.
6. Öka produktiviteten i fjärrvärmeföretagen.

Vi samverkar med