Verifiering av byggnaders energianvändning genom mätning – Handledning

Öppna fil:

Föreliggande rapport är en del av Sveby-programmet och avser att komplettera ”Särskilda mätföreskrifter för energikrav 09”. Handledningen ger dels förklaringar, motiv och källor till mätföreskrifternas utformning och dels förtydligande av hur mätföreskrifterna skall användas tillsammans med några exempel. Handledningen innehåller även mätföreskrifter för underlag vid en eventuell avvikelse från fastställda energikrav och mätföreskrifter på förebyggande mätningar. Slutligen finns några checklistor på vilka mätningar som behöver göras, vilka kan användas som underlag vid avtalsskrivning om uppföljning av energikrav.

Vi samverkar med