Individuell värmemätning i flerbostadshus

Öppna fil:

Rapporten är framtagen i forskningsprogrammet EFFEKTIV.

Rapporten tar upp energitekniska aspekter på mätning av tillförd värmeenergi respektive rumstemperatur.

I rapporten har energitekniska aspekter på individuell värmemätning i svenska flerbostadshus analyserats genom faktorförsök. Analysen grundas på timvisa årsberäkningar med simuleringsprogrammet IDA Klimat & Energi. Faktorförsöket visar att de tre tveklöst väsentligaste faktorerna är rumstemperaturens börvärde, vädringsmönstret samt för den årliga radiatorvärmen, även uteklimatet. De mindre väsentliga faktorerna är byggnadens värmetekniska standard, lägenhetens placering i byggnaden och intern värmegenerering i form av hushållsel.

Vi samverkar med