Energieffektivisering – möjligheter och hinder

Öppna fil:

Denna studie Energieffektivisering – möjligheter och hinder redovisar ett uppdrag till Chalmers EnergiCentrum (CEC) från IVA som genomförts inom ramen för IVA-projektet Vägval energi. Rapporten visar en sammanställning av aktuell kunskap om Sveriges energianvändning och energibalans samt prognoser för Sveriges framtida energianvändning inom de tre sektorerna transporter, byggnader och industri. Vidare redovisas bedömningar av potentialer för energieffektivisering, konsekvenser av en långt driven energieffektivisering i Sverige samt möjligheter och hinder för genomförande av åtgärder för energieffektivisering. Redovisade uppgifter bygger på tillgängliga uppgifter och befintlig statistik inom området.

Arbetet har genomförts av docent Lennart Jagemar, CIT Energy Management AB, som ingår i CECs nätverk av forskare och experter inom energiområdet. På grund av projektets begränsade omfattning har det inte funnits utrymme för egna mer långtgående analyser och bedömningar

 

Vi samverkar med