Totalmetodiken – användning, uppföljning och resultat

 

Syftet med uppdraget var att följa upp ett antal byggnader som genomgått samtliga etapper av Totalmetodiken, och redovisa uppnådda resultat. Uppföljningen genomfördes genom bl.a. intervjuer med fastighetsägare som har minst en byggnad som genomgått samtliga etapper av Totalmetodiken.

De intervjuade hade generellt goda erfarenheter av att använda Totalmetodiken. Bl.a. nämndes att det är tidseffektivt att genomföra projekt i helhet och paket. Dessutom framkom att det är positivt att Totalmetodikrapporter ser likadana ut varje gång, genom att de är uppställda på standardiserat sätt, och dessutom är åtgärdsförslagen rangordnade. Detta beskrevs göra det enkelt vid beslut. Flera av de intervjuade beskrev att resultatet blev bättre än förväntat. Utöver att åtgärderna bidragit till energibesparingar berättade flera att inomhusklimatet blivit avsevärt bättre.

Resultatet hittar du här

Vi samverkar med