Totalmetodiken- Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

Öppna fil:

Denna guidebok har tagits fram för att öka kunskapen om metodiken och implementeringen av Totalmetodiken bland fastighetsägare, fastighetsförvaltare, konsulter, projektörer och andra nyckelaktörer som kommer vara delaktiga i genomförandet av projekt där Totalmetodiken används. Guideboken beskriver de grundläggande principerna som metodiken är baserad på och inkluderar även erfarenheter från genomförda projekt enligt Totalmetodiken i Sverige. Materialet är även anpassat för att kunna användas i utbildningssyfte och som en instruktion vid det praktiska genomförandet av Totalmetodiken.

Denna guide har tagits fram som en del i projektet ”Totalmetodiken för omfattande reducering av energianvändning i lokalbyggnader”, med stöd av den Europeiska Unionens program Intelligent Energy Europé och av Beställargruppen för Lokaler (Belok). Delar av innehållet grundar sig på informationsmaterial som tagits fram av Belok som en del i utvecklingen av Totalmetodiken. Erfarenheter från Belok har samlats in och vidareutvecklats för att skapa riktlinjer för fastighetsägare, konsulter, och andra nyckelaktörer i processer för att energieffektivisera byggnader i de medverkande länderna.

Handboken har tagits fram inom CIT Energy Management AB av Mari-Liis Maripuu, Mona Norbäck, Enno Abel, Per-Erik Nilsson och Lars Ekberg. De har under flera år arbetat med utveckling och tillämpning av Totalmetodiken.

 

Vi samverkar med