Råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem

Öppna fil:

Arbetsgruppens uppgift har varit att ta fram praktiskt användbara råd för hur man undersöker ventilationens funktion som en komplettering till och stöd för SWESIAQ-modellen. Råden färdigställdes efter att synpunkter inhämtats genom en remissrunda bland föreningens medlemmar och godkändes av SWESIAQ:s styrelse 2017-03-15.

Tidigt i dokumentet återfinns en summering av krav och råd beträffande ventilation. Därefter följer en genomgång av den avsedda funktionen och vanliga funktionsbrister för olika typer av ventilationssystem. Dokumentet är skrivet med hänsyn till de olika förutsättningar som råder i olika typer av byggnader med olika typer av ventilationssystem. Förutom en generell checklista som är tillämpbar oavsett typ av ventilationssystem presenteras därför även en separat checklista för hus med självdrag och mekanisk frånluft. Grunden i råden är att undersökningen inleds med enkla kontroller och insamling av uppgifter om ventilationssystemets uppbyggnad och tänkta funktion. I många fall räcker detta. I andra fall kan det bli aktuellt att genomföra mätningar.

Råden är i första hand avsedda att utgöra stöd dels för den som ska genomföra en ventilationsutredning, dels för den som beställer utredningen. Andra aktörer som kan ha nytta av skriften är exempelvis brukare, förvaltare, driftpersonal, ventilationskonsulter, skadeutredande konsulter inom andra discipliner än just ventilation, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, arbetsmiljöinspektörer och arbetsmiljöingenjörer.

Ansvarig – Lars Ekberg, CIT Energy Management

Vi samverkar med