Svensk kunskapsdatabas för energieffektiva byggnader

En förstudie
 • Utgivare: CIT Energy Management (på uppdrag av Västra Götalandsregionen - Miljösekretariatet och Energimyndigheten)
 • År: 2009
 • Författare: ,
 • Typ:
Öppna fil:

Fler och fler lågenergibyggnader byggs i Sverige och ett flertal fastighetsägare, byggherrar, entreprenörer, arkitekter, komponentillverkare och konsulter ger sig in på marknaden för lågenergihus. Trotts en ökad marknad är det dock fortfarande alldeles för få aktörer som kan erbjuda lågenergihus och alldeles för få byggherrar som beställer lågenergihus. För att få mer fart på marknaden behövs lättillgänglig information från systemlösningar av goda exempel som redan har byggts och uppföljning av deras energiprestanda. Västra Götalandsregionen och Energimyndigheten har identifierat att ett sådant informationsbehov skulle kunna tillgodoses med en databas som samlar information om goda exempel och presenterar dem på en öppen Internetsida. En förstudie har genomförts för att analysera om bygg- och fastighetsbranschen har ett behov av en databas och i så fall vilken information databasen bör innehålla och hur branschen kan tänka sig att bidra med indata. Förstudien har genomförts enligt följande:

 • två referensgruppsmöten
 • marknadsundersökning av vilka databaser som finns på Internet idag
 • intervjuer av 15 aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen
 • studier av definitioner i svenska föreskrifter och standarder
 • framtagande av förslag på uppbyggnad av databas med teknisk information och urvalsmöjligheter
 • remiss till ett 54 personer/organisationer inom branschen i Sverige, Norge, Danmark och Finland
 • slutligt förslag på uppbyggnad av databas

Efter att ha studerat och analyserat de databaser som finns representerade på marknaden idag konstaterades att en databas med exempel på lågenergibyggnader som är väl dokumenterade med en kvalitetssäkrad uppföljning inte finns idag med representativa svenska byggprojekt och svenska definitioner på energianvändning. Det finns internationella databaser att dra lärdom av i uppbyggnadsskedet av en databas och på sikt kan det vara intressant att integrera databaser från olika länder med varandra. Resultatet från förstudien visar på att branschen är mycket positivt inställd till en databas.

De intervjuade aktörerna och remissinstanser anser att en databas kan underlätta deras verksamhet och att de gärna medverkar till att lägga in objekt och information i databasen. De ser inget större problem med att det blir mycket information att mata in så länge som databasen skapas med tydliga formulär som kan besvaras med kryssalternativ. Databasen bör vara öppen för alla typer av lågenergibyggnader inom alla kategorier av byggnadstyper (daghem, skolor, hotell osv.) samt för nybyggnation, ombyggnation och befintliga byggnader. Den bör inte begränsas av passivhus. Målgruppen är bred för spridning av idéer på goda exempel men databasen har också ett mycket viktigt syfte att visa på vad som händer nationellt och vilka aktörer och regioner som jobbar aktivt med energieffektivisering.

De intervjuade aktörerna menar att det är extra viktigt att redovisa hur denna databas förhåller sig till andra databaser, t.ex. Energimyndighetens eNyckel, så att de kan samordnas för att undvika dubbelarbeta med att lägga in data. De flesta ser att Svensk kunskapsdatabas för energieffektiva byggnader, januari 2009 – 4 – marknadsföringen i denna databas som ett tydligt mervärde jämfört med eNyckeln där alla objekt är anonyma. För att en ny databas skall ge ett mervärde jämfört med de befintliga databaserna så bör den uppfylla följande krav:

 • innehålla både bra lågenergihus och mycket bra lågenergihus (passivhus)
 • innehålla både nybyggnation, ombyggnation och nyligen uppförda byggnader
 • innehålla energiprestanda definierad enligt svenska byggregler och standarder (både projekterade värden och uppmätta värden)
 • innehålla detaljerad information om systemlösningar och komponenter
 • innehålla kostnader
 • innehålla länkar och kontaktuppgifter till olika aktörer
 • innehålla innemiljöprestanda
 • vara objektiv och saklig (inte innehålla några värderingar av projekten)
 • vara publik och visa upp bra projekt med foto, prestanda och ortsplacering
 • ha möjlighet att lätt exportera och importera data mellan olika databaser.

Vi samverkar med