Utveckling av avloppsvärmeväxlare för lokalfastigheter

Många lokalfastighetsägare och förvaltare har idag kommit långt när det gäller energieffektivisering av sina byggnader, men för de flesta är återvinning av värmen i spillvattnet fortfarande en outnyttjad resurs.

På uppdrag av Belok har förutsättningarna för teknikutvecklingsprojekt med avseende på avloppsvärmeväxlare respektive avloppsvärmeväxlare i kombination med fettavskiljare stuerats. Förstudien initierades med anledning det stora intresse som följde två tidigare utvärderingar inom Belok av den här typen av system.

Genom intervjuer med fastighetsägare och leverantörer har förstudien identifierat:

  • förutsättningar och behov gällande teknikutveckling av avloppsvärmeväxlare med resp. utan fettavskiljning
  • intresse av deltagande i olika typer av projekt
  • synpunkter vad gäller viktiga aspekter i samband med utformning och genomförande av projekt

Baserat på insamlade synpunkter och identifierade behov ges i rapporten även förslag på fortsatt arbete och möjliga projektformer.

Rapporten hittar du i sin helhet här.

Vill du veta mer? Kontakta Maria Haegermark eller Josep Termens

Vi samverkar med