Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet

En nulägesanalys
Öppna fil:

I samband med implementering av det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda och det nu kommande energieffektiviseringsdirektivet sätts allt större krav på energieffektivitet och större andel av förnybar energi. Samtidigt har kostnadssituationen för solenergi förändrats under de senaste två åren. Detta gäller främst solel men även solvärme har blivit billigare och numera finns inget ekonomiskt stöd för solvärme. Flera fastighetsägare har därav fått ett ökat intresse för solenergi. Detta gäller särskilt i samband med renovering av flerbostadshus men också för nybyggnation och andra typer av byggnader.
I föreliggande rapport har en nulägesanalys genomförts. Syftet var att visa hur marknad för solenergi ser ut i Sverige och att ge exempel och erfarenheter från olika genomförda solenergiprojekt. Avsikten är att visa på hur väl tekniken är utvecklad för direkt användning och om det finns några hinder för en större marknadsintroduktion av solenergi främst i befintliga flerbostadshus.

Potentialen för solenergi i befintliga flerbostadshus är stor. Genom att installera solenergi i samband med renovering finns en teknisk potential på 0,9 TWh solel eller 2 TWh solvärme fram till 2020. Det finns ett antal bra exempel på solenergiapplikationer i Sverige och mängder av exempel i Europa, främst Tyskland som ligger långt före. Den finns också bra leverantörer och installatörer i Sverige. Det finns dock få exempel med dokumenterad erfarenhet från installerad solenergi i befintliga flerbostadshus i Sverige.

Föreliggande undersökning kan konstatera att tekniken för solenergi är väl utvecklad och det råder inga tekniska hinder för en mer utbredd installation av solenergi i befintliga flerbostadshus. Ett ökat intresse för solenergi och en ökad marknad i Sverige gör att det behövs mer konsulter och installatörer med goda kunskaper om solenergi, vilket i sin tur ger ett ökat behov av utbildning.

Det främsta hindret för en större marknadsintroduktion av solenergi i befintliga flerbostadshus är att kunskapsnivån hos beställare (byggherrar) och konsulter inte är tillräcklig. Här finns utvecklingsbehov om hur en anbudsförfrågan ska utformas för att få en rätt dimensionerad anläggning och rätt val av solel och/eller solvärme. Vidare saknas samlade erfarenheter från installation, drift och underhåll samt erhållen prestanda. Det behövs en mall för kravspecifikation som kan användas för flera kategorier av byggnader.

För en snabbare implementering av solenergi i befintliga flerbostadshus finns behov av en samlad kunskap med syfte att ge en ökad kompetens hos främst beställare. Den samlade kunskapen bör innehålla beslutsguide, upphandlingsrutiner och installations och driftserfarenheter.

Vi samverkar med