Bättre energirenovering genom regional samverkan

Analys och piloter utgående från totalmetodiken
Öppna fil:

För att kunna uppnå Sveriges och EU:s högt uppsatta energi och klimatmål behövs en ökad energieffektivisering av det befintliga byggnadsbeståndet. För att lyckas krävs en ökad samverkan och kunskapsuppbyggnad lokalt och regionalt kring energieffektivisering i samband med renovering.

Projektet har genom fem regionala nätverk knutna till LÅGAN genomfört pilotprojekt för att stimulera till bättre energirenoveringar. Totalt har 12 fullständiga pilotprojekt genomförts. Pilotprojekten har följts under genomförandet av utredningar inför kommande renoveringar, för att få fram ett bra beslutsunderlag för genomförande av energieffektiviseringsåtgärder. I projektet har det inte funnits några åtagande eller krav på att de energieffektiviseringsåtgärder som föreslås ska genomföras, varken inom projekttiden eller senare. Ändå har flera av projekten lyckats gå vidare och är nu i en genomförandefas.

För att ur ett strategiskt perspektiv möjliggöra en mer effektiv och samverkande projektgrupp inom en energirenovering, behövs möjligheter att få diskutera och utreda energiåtgärdsförslag på ett metodiskt sätt, gärna gemensamt. Därför har projektet lagt stort fokus vi att genomfört så väl centrala som regionala kunskapshöjande aktiviteter. Inom varje nätverk har en följegrupp deltagit som både har verkats som bollplank till pilotprojekten men även kunnat ta del av de kunskapshöjande insatserna. Att, som inom projektet, kunna erbjuda en gemensam utbildning och olika workshop inom energieffektiviseringsområdet där så väl beställare som utförare har kunnat delta lyfts av nätverken och pilotägarna som en mycket god grund för ett lyckat projekt.
En genomgång av pilotprojektens rapporter visar att flera av projekten lyckats nå längre i identifieringen av lönsam energieffektivisering än vad de hade gjort om de arbetat som vanligt. En svårighet för att få till mer energieffektivisering vid renovering som lyfts ligger i resursfrågan, framförallt för mindre bolag. Dessa är ofta begränsade när det kommer till så väl ekonomiska resurser som personal. För att få till bättre energiutredningar och renoveringsprojekt hos små och medelstora aktörer anser många av deltagarna att det behövs någon form av resursstöd.
En utmaning för projektet har varit coronapandemin. Pandemin har belastat vissa aktörer, försvårat arbetet med att hittat piloter och påverkat själva genomförandet av utredningarna. På grund av pandemin har även en stor andel av de kunskapshöjande aktiviteterna genomförts digitalt. Det har bidragit till en större nationell samverkan mellan de olika projekten men samtidigt finns ett stort värde i fysiska lokala möten som behöver komplettera de nationella mötena framöver.

För att ytterligare stärka projektets resultat så lyfter flera av nätverk vikten av att få möjlighet att följa upp de renoveringar som genomförs och även kunna dela med sig av den kunskapen.

Projektet har koordinerats av Karin Glader och Åsa Wahlström, CIT Renergy

Vi samverkar med