Effektreducering i lokalfastigheter

Åt Belok har vi tagit fram en förstudie om Effektreducering i lokalfastigheter

Effekttopparna för fjärrvärme, fjärrkyla och el står endast för en liten del av energibehovet, men kan ändå medföra stora kostnader för fastighetsägare och är inte sällan även ett miljöproblem då fossila bränslen är överrepresenterade i topplastproduktion.På flera håll i landet råder dessutom, eller finns risk för, kapacitetsbrist i elnäten. Reducering av effekttoppar i lokalfastigheter har under senare år blivit av ett allt större intresse för många fastighetsägare. Det efterfrågas lösningar för att möta de ökade kostnaderna och minska klimatpåverkan från köpt energi.

Denna förstudie bidrar till ökad kunskap om olika tekniker och lösningar för reducering och utjämning av värme-, kyl- och eleffektuttag i lokalfastigheter. Förstudien ger exempel på olika effektreduceringsmetoder som används av större fastighetsägare runtom i landet och lyfter pågående diskussioner och samarbeten. Vidare utreder förstudien vilka incitament som fastighetsägare har till att implementera effektreducerande åtgärder.

Förstudien återfinns här

Vi samverkar med