Nyttjande av industriell restvärme från Stenungsundsindustrierna som fjärrvärme i Göteborg

Ekonomisk och klimatmässig nytta under olika förutsättningar
Öppna fil:

En stor del av byggnaderna i Göteborg värms upp av fjärrvärme från Göteborg Energi. Tack vare fjärrvärmen har man möjlighet att ta tillvara restvärme från närliggande industrier. Ytterligare industriell restvärme finns tillgängligt längre bort från Göteborg, exempelvis i industrierna i Stenungsund. Syftet med detta projekt har varit att undersöka under vilka förutsättningar det kan vara ekonomiskt och klimatmässigt intressant att nyttja restvärme från Stenungsundsindustrierna som fjärrvärme i Göteborg.

Projektet är en fördjupning av fallet Stenungsund-Göteborg i det tidigare genomförda projektet ”Västsvensk samverkan kring industriellt överskottsvärme”.

Vi samverkar med