Energikrav för NäraNollEnergibyggnader

Öppna fil:

Föreliggande rapport utgör ett komplement till rapporten

Energikrav för NäraNollEnergi byggnader – Tekniska möjligheter och ekonomiska konsekvenser, maj 2011,

nedan benämnd ursprungsrapporten, genom att besvara kompletterande frågeställningar samt genomföra känslighetsanalyser.

Fyra områden har studerats närmare:

  • Alternativa livslängder för effektiviserande åtgärder
  • Alternativ metod för bedömning av energibesparingarnas lönsamhet
  • Olika förhållande mellan fasta och rörliga energipriser
  •  Samhällsekonomisk analys

När alternativa livslängder studerats har utgångspunkten varit åtgärders ekonomiska livslängd. Vid genomgången av litteratur som används på europeisk nivå har konstaterats att mest relevant för svenska förhållanden är standarden

 Economic Evaluation Procedure for Energy Systems in Buildings,

SS-EN 15459:2007 Energy Performance of Buildings –

vilken även hänvisas till i det reviderade direktivet för ByggnadersEnergiprestanda (2010/31/EU).

ekonomisk livslängd stämmer väl överens med de värden som användes i ursprungsrapporten. Analysen visar att en ändring av ekonomisk livslängd har marginell inverkan på resultatet, när åtgärdens livslängd är lång. Så har exempelvis en ändring av ekonomisk livslängd från 40 år till 30 för byggnadstekniska åtgärder endast liten inverkan på slutresultatet.

Vi samverkar med