LUFT/Air

  • Utgivare: SWEGON Air Academy
  • År: 2009
  • ISBN:978-91-977443-1-7
  • Typ:

Om boken

Avsikten är att boken ska öka förståelsen mellan byggandets olika aktörer och därmed bidra till en ännu bättre dialog mellan byggherre, arkitekt, byggare, konsult och installatör. Bokens avsnitt om det rådande energiförsörjningsläget och om hur människan påverkar klimatet ska väcka till eftertanke och stimulera till aktiv handling.

Medförfattare från CIT Energy Management: Lars Ekberg, Lennart Jagemar och Per-Erik Nilsson

Referat (ur tidsskriften Byggindustrin, nr 32, 2008)

Luft, utgiven av Balkong Förlag, är boken för fackfolk som bidrar till att öka medvetenheten om inomhusluftens betydelse för människans hälsa och välbefinnande. I den vackra rikt illustrerade boken med en mångfald av bilder förklaras komplicerade samband på ett förståeligt sätt. Utgivare och producent av boken är Swegon Air Academy som också är ett forum för objektiv och företagsneutral förmedling av kunskap och erfarenheter från luftbehandlings- och inneklimatområdena. I boken Luft, en antologi på 600 sidor beskrivs luftens väg från uteluftsintaget genom ett tänkt luftbehandlingssystem, via den betjänande lokalen och ner i våra lungor. Luft vänder sig till personer som har intresse och behov av att veta mera om luften vi andas och hur den påverkar oss men framförallt till dem som har möjlighet att påverka byggnadens utformning och inneklimat. I avsnittet Luftens historia frågar arkitekterna Rasmus Waern och Gert Wingårdh hur det kan komma sig att utomhusluft nästan alltid står för något himmelskt, medan inomhusluft beskrivs som olika grader av helvetet. Till och med påtagligt dålig luft kan accepteras utomhus men knappast inomhus. Professor emeritus Enno Abel, CIT Energy Management i Göteborg berättar om byggherren och byggprocessen och vilka krav som måste uppfyllas när det gäller inomhusklimatet.

Läs mer om boken här.
Beställ här.
And in English here.

Vi samverkar med