Achieving the Desired Indoor Climate

Order: here

Co-authors, CIT Energy Management
Lars Ekberg, Lennart Jagemar, Per-Erik Nilsson och Anders Trüschel.

Denna bok är omfattande och spänner över ett brett fält i fråga om byggnaders energianvändning och inomhusmiljö. Boken är främst skriven för personer inom bygg- och fastighetsbranschen samt för studenter på högskolor och universitet.

Boken delas upp i tre delar. Den första delen handlar om inneklimatets påverkan på människors välbefinnande, hälsa och prestationsförmåga. Där beskrivs vilka faktorer som definierar begreppet inomhusklimat och hur de kan användas som mätbara dimensioneringskrav. Där beskrivs även hur kraven på inomhusklimat varierar beroende på verksamhet och syften med byggnaden.

Nästa del behandlar byggnaders tekniska system. Med utgångspunkt i krav på inomhusklimat gås här igenom hur energieffektiva vatten- och luftburna klimathållningssystem utformas.

Den tredje och sista delen beskriver bygg- och förvaltningsprocessen ur ett energiperspektiv. Här ges också exempel på olika ekonomiska modeller som kan användas vid exempelvis energibesparande investeringar.

Vi samverkar med