Utredningen om energisparlån – Erfarenhetsbedömning av behov och utformning

Öppna fil:

Föreliggande rapport är en bedömning av behov och utformning av ekonomiska incitament för renovering. Bedömningen är gjord utifrån sammanställning av ett antal rapporter och författarens egna erfarenheter och nedanstående slutsatser ska inte ses som ett slutligt förslag utan är ett förslag på inriktning av fortsatt utredning.

Utredningen visar att ett ekonomiskt stöd kan behövas för bostäder. För att det ska påverka omfattningen av en renovering behöver det vara utformat i form av ett bidrag. För att erhålla bidrag bör krav ställas på att särskilda åtgärder ska genomföras som annars ofta förbises. Detta gäller kostnadsintensiva, icke-standardhöjande, och delvis tekniskt och arkitektoniskt utmanande åtgärder med hög energibesparingspotential. Författaren föreslår fasadisolering och installation av tilluftskanaler. Dessa två åtgärder kan tillsammans ge en energibesparing på 7 TWh vid renovering av befintliga flerbostadshus.

För lokaler behövs överlag inte något ekonomiskt stöd för att energieffektiviserande åtgärder ska genomföras eftersom åtgärderna är relativt lönsamma i sig. Dock skulle ett stöd för förbättring av byggnadens klimatskal genom tilläggsisolering av fasad kunna vara effektivt för vissa lokalbyggnader.

Det ekonomiska incitamentet behöver vara administrativt enkelt och ha tydliga kriterier för att kunna var en bidragande faktor till att beslut ska fattas om att genomföra större energibesparingar i samband med en renovering. För småhus kan underlag för beviljande och redovisning av stöd baseras på två energideklarationer. För flerbostadshus bör en energieffektiviseringsrapport granskad av expert finnas som redovisar om kravet på energibesparing uppnåtts och som kan ge erfarenhetsåterföring för framtida renoveringar. För lokaler bör underlag inför renoveringen och redovisningen av att kravet på energibesparing uppnåtts tas fram av en energiexpert.

Vi samverkar med