Kompletterande energikrav i byggregler

Öppna fil:

Den 11 juni 2020 fick Boverket ett regeringsuppdrag att i samverkan med Energimyndigheten ta fram förslag om hur ett kompletterande krav som utgår ifrån byggnadens energibehov, dvs. använd energi, ska utformas med beaktande av samhällsekonomiska konsekvenser. Vidare ska eventuellt behov av att komplettera byggreglerna med ett krav på solvärmlast utredas. Föreliggande utredning avser att ge ett underlag till ovanstående regeringsuppdrag.

Det finns flera sätt att ställa kompletterande krav. Föreliggande utredning har analyserat vilka alternativ som skulle vara lämpliga att använda som kompletterande krav till huvudkravet på primärenergital i BBR29. Utgångspunkten är att säkerställa att byggnader uppförs med goda egenskapskrav när det gäller byggnadens klimatskärm så att en god energihushållning kan upprätthållas under byggnadens hela livslängd trots ändring av installationssystem eller verksamhet.

Rapporten har beställts av Energimyndigheten och är framtagen av Åsa Wahlström och  Mari-Liis Maripuu, CIT Energy Management.

Vill du veta mer? Kontakta Åsa Wahlström 

Vi samverkar med