Analys av nära-nollenergikraven i byggregler

Öppna fil:

I studien genomförs beräkningar av hur olika typhus tekniskt kan utformas för att precis klara de krav som ställs i Boverkets nuvarande byggregler (BBR24 och BBR25) och förslag på kommande byggregler (BBR 2021). Beräkningarna görs för att återspegla hur en byggherre sannolikt, med dagens förutsättningar, skulle uppföra en byggnad om byggherren inte har några ytterligare ambitioner än att uppfylla gällande lagkrav.

De undersökta typbyggnaderna är ett småhus, ett flerbostadshus, ett kontor och en skola. För typbyggnaderna beräknas nettoenergi, köpt energi enligt BBR24, ett primärenergital enligt BBR25 och ett konsekvensenergital enligt förslaget till BBR 2021, samtliga för olika kombinationer av värme- och kylsystem.

Resultatet jämfördes med de krav som ställs i dagens byggregler och som föreslås gälla för byggregler år 2021.

Rapporten har tagits fram av Åsa Wahlström, CIT Energy Management och Ola Larsson, WSP

Vi samverkar med