Energieffektivisering i komfortkylsystem

Öppna fil:

Rapporten är framtagen i forskningsprogrammet EFFEKTIV.

Rapporten avser att vara en inspirationskälla till att hitta och tillämpa lämpliga energisparande åtgärder på ett befintligt komfortkylsystem. I rapporten beskrivs olika åtgärder uppdelade på Produktion, Distribution och Rumskylare och exempel ges på besparingspotentialen för respektive åtgärd. Av naturliga skäl blir värdet av de exempel som presenterats begränsat då förutsättningar för olika komfortkylsystem kan variera avsevärt. I möjligaste mån presenteras dessutom nivåer på investeringsbehov och lönsamhet. Förutom direkta åtgärder i de olika delarna i ett komfortkylsystem tas även åtgärder upp som indirekt minskar energianvändningen av komfortkyla. Här avses minskning av internt genererad värme i t ex belysning och apparater.

 

Vi samverkar med