Användarprofiler för hyresgästel i kontorsbyggnader – mätningar i tre moderna kontorshus

Öppna fil:

Användarprofiler, uttryckta i aktiv timmedeleffekt per golvarea, för tre nyare kontorsbyggnader har uppmätts för kontorsutrustning respektive belysning på arbetsplatsnivå.  Genom att sammanlagra fyra till sju arbetsplatser och studera maximum- respektive minimumvärden samt 95% konfidensintervall fås en uppfattning av variationen i användarprofilerna.  Samtidigt har användarprofiler och årlig elenergianvändning uppmätts för hela våningsplan.  I dessa användarprofiler ingår all elanvändning på planet, d.v.s. kontorsutrustning på arbetsplatserna, all takbelysning, all utrustning i skrivar- och kopieringsrum, pausrum etc.  För en av de tre byggnaderna har även uppmätts elanvändningen på byggnadsnivå samt för ett kök tillhörande en stor personalrestaurang och ett apparatrum med luftbehandlingsaggregat och kylmaskiner.

Belysning

För samtliga tre byggnader släcks belysningen på nätter och helger.  Den använda medeleffekten sammanlagrad för fyra, sex eller sju arbetsplatser varierar dock. För Stora Enso Kvarnsveden (nära bästa tillgängliga teknik BAT – Best Available Technology) är den installerade belysningseffekten ca 6,5 W/m² medan den utnyttjade medeleffekten är 2 till 3 W/m² beroende på årstid. Utnyttjandegraden är 30% – 50% av den installerade effekten.  För den typiska kontorsbyggnaden ABB Business Center Mölndal  är den installerade belysningseffekten ca 9 W/m² och den utnyttjade är 5 till 7 W/m². Utnyttjandegradenär alltså 55% – 80%.  För den likaså typiska byggnaden AstraZeneca R&D Mölndal är den installerade belysningseffekten 13 W/m².  Den utnyttjade är ca 8 W/m², förutom under sommaren då den inte är mer än 4 till 6 W/m². Utnyttjandegraden är således vanligen ca 65% och sjunker ner mot 30% sommartid.

Mätningarna visar att närvaroreglering av belysningen fungerar mycket bra i Stora Enso Kvarnsveden.  Även i de andra byggnaderna fungerar regleringen av belysning bra.  De manuella väggbrytarna på AstraZeneca R&D Mölndal är ungefär lika effektiva som närvarogivarna på ABB Business Center Mölndal.

Uttagseffekt
Här skiljer sig ABB Business Center Mölndal från de två andra byggnaderna då kontorsutrustningen i rummen stängs av på natten.  Baslasten nattetid är endast kring 0,5 W/m².  Medeleffekten dagtid är också låg, ca 3 W/m².  I de andra två byggnaderna är datorerna på hela dygnet och baslasten nattetid är ca 4 W/m².  Medeleffekten dagtid är ca 8 W/m².  Skillnaden mellan dag och natt består här främst av att bildskärmarna och skrivarna på arbetsplatserna är påslagna.

För alla tre byggnaderna är baslasten för hela våningsplan under nätter och helger ca 3 W/m².  För Stora Enso Kvarnsveden varierar baslasten för våningsplanet med årstiden mellan 2 till 4 W/m², vilket möjligen beror på elkablar i stuprör och under takfönster.  Likaså är medeleffekten för våningsplan under arbetsdagar mycket lika för alla tre byggnaderna ca 8 W/m².

För de två mera typiska byggnaderna är den årliga elenergianvändningen för ett helt våningsplan ca 50 kWh/år, m².  För BAT-byggnaden Stora Enso Kvarnsveden blir den uppmätta årliga elenergianvändningen endast något lägre, ca 46 kWh/år, m².

Vi samverkar med