Finansieringsmöjligheter

För större infrastrukturprojekt för klimat omställning i Västsverige
Öppna fil:

Västsverige med sin stora koncentration av (process-)industrier står för en betydande del av Sveriges klimatutsläpp. Samtidigt finns en stor medvetenhet och en önskan att bidra till såväl Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp, som till infriandet av Parisavtalet. Samverkan mellan akademi, forskningsinstitut, offentligt ägda företag och privata industrier är väl etablerad sedan länge och ett flertal förstudier inom området infångning, transport och lagring eller användning av koldioxid (CCS/CCU), pågår parallellt. En samlad bedömning är att de tekniska förutsättningarna finns och det geografiska läget (nära Norges planerade lagringsplatser) är bra, men att stora investeringar krävs, särskilt när det gäller infrastruktur för att möjliggöra CCS som ett steg på vägen mot nettonollutsläpp.

I vårt uppdrag från Klimatledande Processindustri  har ingått att undersöka vilka möjligheter till offentlig finansiering som finns för investeringar i infrastruktur för klimatomställning samt vilka hinder och strategier som finns för att aktörerna ska kunna ta del av tillgängliga medel.

Vi samverkar med