Kartläggning av byggföretags tillgång till och hantering av data från energiberäkningar och mätning

Belok har gjort en kartläggning av byggentreprenörers innehav av energirelaterade data från byggprojekt i en förstudie. Syftet är att ge underlag till en bedömning om, och i så fall på vilket sätt, beräknade och uppmätta energidata skulle kunna användas för nationella ändamål.

Läs rapporten på Beloks hemsida

Vi samverkar med