Miljöpåverkan från byggnaders uppvärmningssystem – Del 2

Öppna fil:

Rapporten är framtagen i forskningsprogrammet EFFEKTIV.

Miljön blir en allt viktigare fråga vid energianvändning i byggnader, men fortfarande saknas verktyg som kan beräkna och värdesätta miljöbelastningen tillsammans med andra faktorer som påverkar valet av uppvärmningssystem. Denna rapport togs fram i ett projekt vars första steg var arbetet med att utveckla bra verktyg och studerar olika uppvärmningssystems belastning på den inre och yttre miljön.
En jämförelse av resultatet för de olika uppvärmningssystemen visar att olje- eller naturgaseldade pannor har störst påverkan på växthuseffekten medan biobränsleeldade pannor har störst påverkan på övergödning, försurning och bildning av marknära ozon. Pellets, ved och olja har i nämnd ordning störst emissioner av partiklar. För en byggnad som använder sig av direktel eller fjärrvärme som produceras centralt i olika produktionsanläggningar är resultatet direkt beroende av hur man betraktar den s.k. mixen av produktionsenheter.

I denna etapp betraktas hur man kan bedöma miljöpåverkan från uttag av naturresurser, hur allokering kan göras för el och fjärrvärme vid kraftvärmeproduktion och systemavgränsningar för fjärrvärme.

 

Vi samverkar med