Förstudie: Energikartan

En kartläggning av hur viktiga energipåverkande moment i byggprocessen behandlas i olika metoder
Öppna fil:

Denna rapport utgör redovisning av projektet Energikartan, vars syfte var att kartlägga hur de fyra kvalitetssäkringsmetoderna Sveby, ByggaE, Belok Totalmetodik och BeBo-metoden kommer in i byggprocessen samt var metoderna överlappar varandra och vilka luckor som finns. Förstudien ska kunna utgöra underlag för fortsatt utvecklingsarbete och förhoppningsvis öka användningen av kvalitetssäkringsmetoder för energi och därmed bättre säkerställa byggnaders energiprestanda.

Förbättrad tydlighet och gemensam presentation kommer att öka kännedom om och användbarheten hos tillgängliga hjälpmedel och förhoppningsvis därigenom medverka till att öka intresset och engagemanget bland olika branschaktörer för att nå uppställda energimål.

Projektet har letts av Byggherrarna Sverige och Veidekke med finansiering av Energimyndigheten och SBUF. Projektet har genomförts i samarbete mellan metodföreträdare. En referensgrupp och remissgrupp har kopplats till projektet med representation från olika aktörer i byggprocessen. Primärt avses med detta Svebys styr- och referensgrupper, FoU-Väst, Miljöutskottet BI Väst, Byggherrarnas Miljö-, teknik- och kvalitetsutskott, Stockholms Byggmästarförenings teknik- och miljöutskott och Installationsföretagen.

 

Vi samverkar med