Metodjämförelse Energideklarering av småhus

Öppna fil:

Av Boverket fick SP i december 2005 uppdraget att undersöka vad det i dagsläget finns för tillgängliga och praktiskt tillämpbara besiktningsmetodiker för att beräkna energiprestanda och föreslå kostnadseffektiva åtgärder vilket ska göras för alla småhus enligt SOU 2005:67 (Nyman, 2005).

I utredningen SOU 2005:67 (Nyman, 2005) beskrivs en integrerad modell för energideklarering av småhus. En inledande besiktning har till syfte att ta fram indata dels för beräkning av energiprestanda och dels för att ge förslag till energieffektiviserande åtgärder. Modellen skall enligt ovan nämnda utredning ha följande delar:

1. besiktningshjälpmedel i handdatorform
2. beräkningsmodell och beräkningshjälpmedel för energiprestanda
3. beräkningshjälpmedel för åtgärdsförslag och dess lönsamhet
4. rapporteringshjälpmedel för utskrift och databaskoppling

Vårt uppdrag omfattar en genomgång av modeller avseende den första punkten och delar av den andra och tredje. Den fjärde delen har inte berörts i uppdraget.

En viktig fråga i uppdraget är att se till att man vid besiktningen har sådana rutiner att man samlar in alla de data som sedan kommer att behövas vid beräkningarna på ett tidseffektivt sätt. För att kunna göra det är det angeläget att ha en uppfattning om hur detaljerade beräkningsmetoderna behöver vara. Detta för att kunna avgöra vilka indata som behövs och säkerställa att onödiga indata inte samlas in. Några beräkningsmetoder har därför studerats:

• Förslag till svensk metodik samt Underlagsrapport Systemdelar
• Energivision
• Anticimex
• CEN prEN wi 14
• VIP+ / VIPWEB

För dessa metoder har gjorts en genomgång av behov av indata, hur indata samlas in samt hur åtgärdsförslag identifieras och värderas.

För att på ett snabbt och enkelt sätt komma in i metodik och program valde arbetsgruppen att medverka vid Anticimex ordinarie besiktningar i fält utförd av en lokalt anställd energibesiktningsman vid Anticimex i Borås. Som objekt valdes fem småhus i Borås med omnejd. Vid urvalet eftersträvades god spridning av husens ålder, uppvärmningsprinciper och ventilationssystem. I rapporten ger vi våra synpunkter på besiktningsrutiner, energiberäkningar samt de åtgärdsförslag som Anticimex gav för de fem husen.

I en sammanfattande bedömning av de studerade metoderna konstateras att inget av de studerade
metoderna/programmen täcker i sig självt in alla de delar som bör ingå i en energideklaration av småhus. Däremot finns olika komponenter som kan utgöra en bra bas i ett komplett system.

Det avslutande avsnittet i rapporten innehåller ett förslag till en metodik för energideklarering baserad på de olika besiktnings- och beräkningsmetoder vi studerat och de analyser vi gjort. Avsnittet är uppdelat i Besiktningsmetodik, Beräkning av energiprestanda, Förslag till åtgärder och Databas.

Vårt förslag är en skiss till hur en energideklarering kan utformas, med exempel på detaljer. Förslaget skall därför inte ses som en färdig metod utan snarare ett sätt att redovisa vår bedömning av vilken omfattning och komplexitet en energideklarering kan ha och hur man kan arbeta vidare för att fastställa den.

Vi samverkar med