Luft-luftvärmepump med hög täckningsgrad för småhus

Hinder, möjligheter och potential

Installation av luft-luftvärmepumpar är ett vanligt sätt att energieffektivisera uppvärmningssystemet i småhus med direktverkande el. Dock blir täckningsgraden ofta inte mer än 50%.

I denna förstudie undersöktes hur luft-luftvärmepumpar kan få en högre täckningsgrad genom kombination med kanaldragning eller användning av multisplitinomhusenheter. Genom en litteraturstudie, intervjuer och en fallstudie av ett befintligt hus påvisade förstudien att detta är ett vanligt sätt att värma och kyla husen i Nordamerika. Trots att dessa produkter även finns tillgängliga på den svenska marknaden, är kunskapen om dem låg, något som fastställdes genom intervjuer med branschaktörer.

Utöver detta genomfördes beräkningar för att ta reda på energieffektiviseringspotential och lönsamhet för en luft-luftvärmepump med hög täckningsgrad. Resultaten visade att lönsamheten ungefär är densamma som traditionella uppvärmningsalternativ men att det finns förutsättningar för både luft-luftvärmepumpar i kombination med kanaldragning eller användning av multisplitinomhusenheter att vidareutvecklas och anpassas för typhus med direktverkande el. I en workshop med branschaktörer diskuterades identifierade möjligheter och hinder samt ett utkast på en kravspecifikation och förslag på fortsatt utveckling. Förstudien resulterade också i ett förslag på nästa steg som inkluderade fördjupning av identifierade områden, bland annat framtagning av underlag till en tekniktävling.

Projektet är ett samarbete mellan nätverken LÅGAN, Besmå och BeBo.

Läs hela rapporten här.

Vi samverkar med