Energiledning i fastighetsföretag

Undersökning av tillämpning och införande av energiledningssystem i fastighetsföretag
Öppna fil:

Arbete med att effektivisera energianvändningen i ett fastighetsbestånd handlar ofta om att installera ny och energisnål teknik. Om den nya tekniken skall ge långsiktiga besparingar handlar det minst lika mycket om hur fastighetsföretaget organiserar och leder det dagliga arbetet med att vidmakthålla gjorda energieffektiviseringar och att arbeta för ständigt förbättring. Ibland brukar dessa åtgärder betecknas som ”mjuka” besparingar. Att organisera, leda och ständigt förbättra detta arbete kan sammanfattas i ordet Energiledning.

På uppdrag av BELOK har CIT Energy Management genomfört ett projekt om energiledning för att ge en introduktion och genomgång av den svenska energiledningsstandarden SS 62 77 50 samt att undersöka hur fastighetsägare arbetar med energiledning idag i förhållande till med den svenska energiledningsstandarden. Standarden är utformad så att den kan användas separat eller så att den kan inkluderas i exempelvis ovan nämnda miljöledningsstandard. Avsikten är att företag som har för avsikt att använda energiledningsstandarden skall kunna samordna eller integrera den med befintliga ledningssystem.

Ett fastighetsföretag kan ha ett mer eller mindre utvecklat energiledningssystem, så länge det inte har för avsikt att certifiera sig enligt SS 62 77 50. De allra flesta fastighetsföretag har i dagsläget inte planer på att certifiera sig när det gäller ledningssystem för energifrågor. Ett fastighetsföretag kan t.ex. besluta att börja med att samla energistatistik och sända den till driftspersonalen en gång per månad. Därmed kan man säga att det fastighetsföretaget börjat med ett energiledningssystem, om än i mycket blygsam skala. Det är alltså viktigt att inte betrakta ett energiledningssystem som något ett fastighetsföretag antingen inte alls har eller har helt och fullt enligt den svenska standarden SS 62 77 50.

Enkät- och intervjuundersökning har genomförts av medlemmar av BELOK. Resultatet visar att de allra flesta redan har energiledningssystem i varierande grad och utveckling. Inget företag har dock certifierat sig enligt SS 62 77 50 och inget av företagen har planer på att göra detta. Av de intervjuade fastighetsföretagen anser sig samtliga vara väl förberedda inför införandet av obligatorisk energideklaration av byggnader (SFS 2006:985).

Energiledningsstandarden är tämligen heltäckande för de flesta företag, oavsett verksamhet. Emellertid finns några ytterligare punkter som bör kompletteras med för att göra ett energiledningssystem heltäckande för ett fastighetsföretag. Innehållet i SS 62 77 50 tillsammans med de kompletterande punkterna presenteras nedan i punktform med korta kommentarer. De olika rubrikerna i standarden SS 62 77 50 har strukturerats på ett annat sätt för att underlätta för läsaren att koppla de olika rubrikerna till ett fastighetsföretags verklighet. De olika rubrikerna har grupperats i två olika huvudgrupper; övergripande ledningsfrågor respektive operativa frågor. Punkter med en asterisk (*) i rubriken återfinns inte i SS 62 77 50 men är ofta av betydelse för energianvändningen i fastigheter.

Vi samverkar med