Tolkningar och möjligheter med EU taxonomin

Ur ett fastighetsägarperspektiv

EUs taxonomiförordning innehåller regler för att avgöra när en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar och är en del av ramp paketet Green Deal. Fastighetsägare och entreprenörer tillhör de samhällssektorer som kommer att påverkas av förordningens innehåll.

Föreliggande förstudie syftar till att identifiera avsnitt i taxonomin, kapitel 7 Bygg och fastighetsverksamhet, som ger utrymme för olika tolkningar, analysera lydelsen och sätta den i ett svenskt fastighetsägarperspektiv.

Rapporten har tagits fram i samverkan mellan CIT Renergy (tidigare CIT Energy Management) och WSP Sverige. Arbetsgruppen har främst utgjorts av Karin Glader
från CIT Renergy samt Ola Larsson och Bunmi Odubeyi WSP Sverige.

Läs den fullständiga rapporten här

Vi samverkar med