Totalmetodikens marknadspotential och affärsmöjligheter

Öppna fil:

Also available in English

Totalmetodiken är en arbetsmetod som hjälper fastighetsägare att identifiera företagsekonomiska möjligheter för energieffektivisering i lokalbyggnader. Totalmetodiken visar att stora energieffektiviseringar kan göras samtidigt som fastighetsägarens lönsamhetskrav uppfylls, vilket kan skapa drivkraft att genomföra större renoveringar i befintliga byggnader. Men för att arbetsmetoden ska få genomslag måste det finnas kommersiella intressen från de olika nyckelaktörer som är inblandade i renoveringsprojekt enligt Totalmetodiken.

Den här rapporten ger en översikt över marknadspotentialen för Totalmetodiken genom idéer om nya affärsmöjligheter för olika nyckelaktörer samt riktlinjer för utveckling av nya affärsmodeller.

Rapporten är baserad på marknadsanalyser av möjligheter och hinder med energieffektivisering som gjorts i Finland, Danmark och Sverige tillsammans med erfarenheter från pilotprojekt med Totalmetodiken i respektive land. Dessutom har två olika intervjustudier genomförts med ett antal nyckelaktörer och intressenter. I den första studien intervjuades sex intressenter om deras syn på nuvarande marknadsvillkor, deras erfarenheter av större energieffektiviseringsprojekt och vad de tror om Totalmetodikens möjligheter (Rambøll A/S och Bygherreforeningen i Danmark; Vasakronan, Lokalförvaltningen och Diligentia i Sverige; samt fastighetskontoret i Oulu, Finland ). I den andra studien intervjuades sju potentiella tjänsteleverantörer (nyckelaktörer) om hur de ser på marknaden idag och tänkbara affärsmöjligheter med Totalmetodiken (Bengt Dahlgren AB, Sweco och WSP i Sverige; Rambøll A/S i Danmark; samt Enegia Group och Sweco Talotekniikka Oy i Finland). .

Rapporten har tagits fram som en del av projektet “Nordic Built: The BTC, BELOK Total Concept”, med stöd från Nordic Innovation och Energimyndigheten i Sverige. Målet med projektet är att visa på förutsättningar för kommersialisering av Totalmetodiken i Sverige, Danmark och Finland. I projektet ingår att utveckla och testa strategier för att kommersialisera och marknadsföra Totalmetodiken som affärsmodell.

Projektpartners är CIT Energy Management AB och Byggherrarna i Sverige, Bionova Oy i Finland samt Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborgs Universitet, Bygherreforeningen och Rambøll A/S i Danmark.

Rapporten har skrivits av Mari-Liis Maripuu, Peter Wennerhag och Åsa Wahlström från CIT Energy Management (Sverige), Panu Pasanen och Tytti Bruce från Bionova Oy (Finland) samt Pawel Krawczyk från Rambøll A/S och Alireza Afshari från Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborgs Universitet (Danmark).

Vi samverkar med