Beslutsunderlag för lågenergihus inom allmännyttan

Öppna fil:

Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om beslutsprocessen när allmännyttiga bolag bygger lågenergibyggnader. Projektet övergripande målsättning har varit att identifiera de beslutsunderlag som allmännyttiga bostadsbolags ledningsgrupper behöver för beslut kring byggande av lågenergihus.

Projektet har haft som delmål att:

  • Ta fram ny kunskap kring frågeställningar och beslutspunkter från utvecklingsprojekt samt genomförda och icke genomförda lågenergihus.
  •  Ta fram ny syntetiserad kunskap om ett antal genomförda lågenergihus med fokus på ekonomi, miljö och beslutsprocesser.
  • Utifrån ny kunskap ta fram en lista över vanliga frågor (FAQ) med tillhörande svar, och ta fram relevanta beslutsunderlag för ledningsgrupper inom allmännyttan.
  • Ta fram ett beslutsunderlag avseende centrala beslutsfrågor för ledningsgrupper inom allmännyttiga bostadsbolag som exempelvis behandlar ekonomiska modeller, investeringskalkyler, finansieringsformer, livscykelperspektiv och utbildning.
  • Ta fram ett underlag som kan utvecklas till en struktur och operativa

Rapporten har finansierats av Energimyndigheten och SBUF

Författare:
Thomas Sundén, Sustainable Innovation AB, Åsa Wahlström, CIT Energy Management, Rickard Nygren, White Arkitekter, Torbjörn Kumlin AB Stockholmshem, Josefin Florell Passivhuscentrum Västra Götaland, Gabriella Castegren och Jonas Högset SABO, Björn Berggren Skanska.

Vi samverkar med