Energibesparande åtgärder i bodetableringar

En förstudie om vattenburen värme och tätning
Energibesparande åtgärder i bodetableringar – En förstudie om vattenburen värme och tätning.

Energieffektivisering är ett prioriterat område i byggbranschen, men fortfarande används fortfarande stora mängder energi, varav mestadels el, för uppvärmning av bodetableringar. Två områden med sedan tidigare identifierad utvecklingspotential är uppvärmningssystemet respektive tätning mellan bodar. Att välja mer energieffektiva lösningar inom dessa områden är idag förknippat med stora arbetsinsatser och ökade kostnader och smartare system efterfrågas. Förstudien syftar därför till att undersöka behov, energibesparingspotential och förutsättningar för utveckling av lösningar som gör det enklare och mer kostnadseffektivt att i. använda vattenburna värmesystem i byggbodar, ii. minska luftläckaget mellan bodar i en etablering. Studien har utförts genom en litteraturstudie samt intervjuer med tillverkare, uthyrare, entreprenörer, byggherrar och energibolag.

Läs rapporten här

Vi samverkar med