Krav på IMD i befintliga flerbostadshus och alternativet energieffektivisering

Information till energi- och klimatrådgivare samt fastighetsägare
Öppna fil:

En ändring i förordningen om energimätning i byggnader innebär i korthet att byggnader med sämre energiprestanda kommer att omfattas av ett retroaktivt krav vilket innebär att de ska installera system för IMD av värme. Möjligheter för undantag finns om det inte är tekniskt genomförbart eller om åtgärden inte är proportionell i förhållande till de möjliga energibesparingar som skulle kunna uppnås. Undantag för installation av IMD för värme finns också om andra konkreta, planerade energieffektiviserande åtgärder kommer att medföra lägre primärenergital än de gränsvärden som anges.

Målet med föreliggande projekt är att inspirera de fastighetsägare som omfattas av införande av IMD för värme att välja alternativet att genomföra lönsamma energieffektiviserande åtgärder och på så sätt göra en betydande förbättring av byggnadens energiprestanda.

Detta genomförs genom att visa på energieffektiviseringsmöjligheter för två representativa byggnader som omfattas av IMD-kravet för värme. De valda typbyggnaderna är 3-vånings lamellhus från 50- respektive 70-talet. Beräkningar har genomförts för vanligt förekommande energieffektiviseringsgärder där resultatet presenteras med energieffektivisering och lönsamhet för två olika paket av åtgärder (klimatskärmsåtgärder, installationsåtgärder och båda paketen tillsammans).

Syftet är att fastighetsägare ska känna igen sin egen byggnad ifrån typbyggnaden och få en ökad förståelse av vilka möjligheter det finns att genomföra lönsamma energieffektiviseringsåtgärder. Fastighetsägaren kan därmed gå vidare och göra en specifik energikartläggning för den egna byggnaden för utvalda åtgärder och slutligen genomföra dessa åtgärder.

Vid införandet av IMD för värme kommer många fastighetsägare att behöva utreda om de omfattas av kravet och vilka alternativ av åtgärder som kan behöva vidtas. Här kommer det att finnas ett stort informationsbehov om vad IMD-kraven innebär i sig och särskilt om vad det innebär att genomföra energieffektiviseringsåtgärder som alternativ till att införa IMD värme. Information behövs också om det krav på installation av IMD för varmvatten i samband med ombyggnad, vilket också ställs i förordningen om energimätning i byggnader.
I föreliggande rapport beskrivs underlagsmaterial för vad IMD innebär, incitament för energieffektivisering, beskrivning av de typbyggnaderna som ska inspirera till energirenovering och tillvägagångssätt vid en energirenovering.

Läs rapporten här.
Läs även vårt informationsblad om varför energirenovering är ett alternativ till IMD. 

Rapporten har beställts av Energimyndigheten och är framtagen av Åsa Wahlström och  Mari-Liis Maripuu, CIT Energy Management samt Göran Werner, Elin Carlsson och Roland Jonsson, WSP Environmental.

Vill du veta mer? Kontakta Åsa Wahlström 

Vi samverkar med