Vi är CIT Renergy

Vi har en unik kompetens med fokus på energi- och resurseffektivitet.

CIT Renergy AB är ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Chalmers Industriteknik. Bolaget bildades vid årsskiftet 2022/2023 genom en sammanslagning av CIT Energy Management AB och CIT Industriell Energi AB.

Vår unika kompetens består av att kombinera detaljerad teknisk kunskap med ett övergripande energisystemperspektiv. Vi är specialiserade på analyser och utredningar av energisystem och energitekniker samt energieffektivisering. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med den energiintensiva industrin såväl som med bebyggelsens energibehov och inomhusmiljöfrågor. Vi har också stor vana vid att arbeta med uppdrag från olika myndigheter samt offentligfinansierade projekt.

Du hittar oss på Chalmers campus i Göteborg men vår kunder finns i hela landet så väl som internationellt. Vi arbetar flexibelt med utgångspunkt i att du varje vecka  träffar dina kollegor på kontoret i Göteborg. En stor andel av våra medarbetare har disputerat.

Vår styrelse

 • Anders Ådahl
 • Charlotta Oom
 • Ingrid Skogsmo
 • Lars-Olof Lind
 • Per Borgvall
 • Golaleh Ebrahimpur, Ordförande

Kvalitets- och miljöarbete

Vi är certifierad för miljö (ISO 14001) och kvalitet (ISO 9001)

Kvalitetspolicy

CIT Renergys kvalitetsarbete följer i huvudsak de riktlinjer som är framtagna av SIQ (Institutet för Kvalitetsutveckling).

I företagets kvalitetspolicy ingår att:

 • Alltid sätta kundens behov i centrum.
 • Genomför uppdrag så att största möjliga kundnytta erhålls.
 • Vidmakthålla högsta möjliga kvalitet avseende de enskilda medarbetarnas arbetsutförande.
 • Ständigt arbeta för att förbättra och utveckla kvalitetsarbetet inom företaget.
 • Kvalitetsdokumentationen ska utgöra ett stöd för företagets verksamhet.
 • Samtliga medarbetare ska vara väl förtrogna med den aktuella kvalitetsdokumentationen.

Miljöpolicy

CIT Renergy verkar för att i alla engagemang väga in miljöhänsyn som en viktig beslutsparameter för att därigenom skydda vår miljö och tillgodose kundernas och samhällets krav och önskemål avseende miljöanpassning. CIT Renergy strävar efter att ta hänsyn till miljöaspekter vid genomförandet av uppdrag samt i den interna verksamheten.

Detta görs genom att följa relevant lagstiftning samt genom att:

 • Aktivt arbeta för en minskad energi- och resursanvändning.
 • Tillgodose kunders och myndigheters policy och kravställning och i förekommande fall uppfylla bindande krav.
 • Inköp av produkter och förbrukningsmaterial skall i största möjliga utsträckning ske med hänsyn till miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.
 • Inköp av tjänster – Leverantörsbedömning med miljöaspekt görs.
 • Inköp av transporter/resor – Vid resande strävas efter så låg miljöpåverkan möjligt, hänsyn tas även till kostnadseffektivitet, säkerhet och medarbetarens arbetsmiljö. Inför planering av resa utvärderas först alternativ till resa såsom webb-, video- eller telefonkonferens.
 • Praktisera återanvändning och källsortering i största möjliga utsträckning.
 • Informera och engagera alla medarbetare i miljöpolicyn och miljöarbetet.

Koncerngemensamma policyer

Följande policyers är gemensamma för hela koncernen Chalmers Industriteknik:

Jämställdhetspolicy

Integritetspolicy

Visselblåsarkanal och -policy

Vi samverkar med