Nuläge och framtidsscenarier av renovering av byggnadsbeståndet

– en analys i HEFTIG
Öppna fil:

Rapporten avser att ge ett underlag till Energimyndighetens och Boverkets regeringsuppdrag om en långsiktig nationell strategi för energieffektiv renovering av befintliga byggnader.

I rapporten redovisas referensscenarier, så kallade ögonblicksbilder av hur fastighetsägare agerar i dagsläget och hur renovering kommer att ske fram till 2050 baserat på att inget annat händer som påverkar detta agerande. Därefter redovisas scenarier som visar den tekniska potentialen, baserat på ekonomiska rimliga grunder, om alla fastighetsägare skulle realisera omfattande energirenovering vid varje renoveringstillfälle. De byggnadskategorier som simulerats i detta projekt är flerbostadshus, skolor och kontor.

Renoveringsscenarierna baseras huvudsakligen på intervjuer med fastighetsägare och de har simulerats och illustrerats i analysprogrammet HEFTIG. HEFTIG (Husens EnergiFramTid I Genomlysning) är en programvara med bebyggelsedata som kan användas för att simulera hur stor påverkan olika energiåtgärder får på den svenska bebyggelsens totala energianvändning.

Vi samverkar med