Energieffektivsering vid renovering av flerbostadshus, skolor och kontor

En intervjustudie och analys i HEFTIG
Öppna fil:

I projektet har en intervjustudie med fastighetsägare genomförts. Intervjuerna har identifierat hur fastighetsägarna agerar i dag när det gäller energieffektiv renovering och hur sannolikt det är att en energieffektivisering kommer att ske inom de närmaste åren. Intervjuresultaten har sedan använts för att simulera och illustrera utfallet av olika energieffektiviseringsnivåer i analysprogrammet HEFTIG. På så sätt beskrivs en ögonblicksbild av hur långt det är sannolikt att en energieffektivisering sker vid de förhållanden som råder idag. Denna bild kan jämföras med den tekniska potential som finns om alla fastighetsägare skulle realisera en omfattande energirenovering vid varje renoveringstillfälle.

HEFTIG (Husens EnergiFramTid I Genomlysning) är en programvara som utvecklats tillsammans av CIT Energy Management, Profu och WSP Sverige AB på uppdrag av Energimyndigheten. Programvarans syfte är att användas för att simulera hur stor påverkan olika energieffektiviseringsåtgärder får på den svenska bebyggelsens totala energianvändning.

 

 

Vi samverkar med