Energieffektivisering av typsmåhus

Information till energi- och klimatrådgivning
Öppna fil:

 

Föreliggande rapport har tagits fram av CIT Renergy på uppdrag av Energimyndigheten och avser att fram underlag som kan stödja arbetet för energi- och klimatrådgivare. Uppdraget omfattar att visa på goda exempel på energieffektivisering av typiska småhus.

I arbetet identifierades först representativa småhus som ofta har en dålig energiprestanda. Detta resulterade i fyra vanligt förekommande typer av småhus vilka förekommer i tre varianter avseende utgångsläge på energiprestanda. Möjlig energibesparing är beroende av typsmåhusets placering och därav har resultat valts att visas för fyra olika orter från norr till söder. Det innebär att energieffektivisering av totalt 48 typsmåhus behöver redovisas och för varje typsmåhus redovisas energieffektivisering både för enskilda åtgärder och paket av åtgärder med beräkningar av lönsamhet. För att det ska vara möjligt att på enkelt sätt ta fram resultat för ett specifikt typsmåhus har ett Excel-verktyg kallat EKR-typsmåhus tagits fram. Föreliggande rapport redovisar bakgrund till indata för de beräkningar som ligger till grund för resultaten som redovisas i verktyget EKR-typsmåhus. Rapporten visar också på exempel på vilka resultat som visas i verktyget. Underlaget har använts för två timmars utbildning av cirka 150 energi- och klimatrådgivare under hösten 2022.

Vi samverkar med