Energiberäkningsprogram för byggnader

  • Utgivare: EFFEKTIV, c/o SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
  • År: 2001
  • ISBN:91-7848-851-6
  • Författare:
  • Typ:
Öppna fil:

Rapporten är framtagen i forskningsprogrammet EFFEKTIV.

I rapporten jämförs ett antal energiberäkningsprogram utifrån funktions- och användaraspekter som de var 2001.

I rapporten redovisas en kunskapssammanställning av de viktigaste existerande beräkningsprogram på den nordiska marknaden, främst i Sverige, Norge och Danmark. Med beräkningsprogram menas i detta fall program som beräknar energianvändningen i en byggnad. Kompendiet är främst avsett som ett hjälpmedel för de som står i begrepp att införskaffa ett beräkningsprogram. Det ger en god överblick över de olika beräkningsprogrammens möjligheter och begränsningar och ger ett underlag för att göra en första utsållning inför ett investeringsbeslut.

 

Vi samverkar med