Ventilationsfilters betydelse för inomhusluftens kvalitet

Öppna fil:

Under senare år har flera medicinska och miljömedicinska studier pekat på att så kallade ultrafina partiklar kan vara farligare än större partiklar. Småpartiklar bildas framförallt vid förbränning, exempelvis i förbränningsmotorer. Avgaser från trafik är således en påtaglig partikelkälla på platser belägna nära trafikerade gator och vägar. Många rapporter pekar på att just trafikens avgaser är speciellt hälsofarliga.

En rapport framtagen av CIT Energy Management illustrerar vilken inverkan olika val av ventilationsfilter får för inomhusluftens partikelinnehåll. Utredningen behandlar bostäder, kontor och klassrum och är inriktad på att studera partiklar med ursprung utomhus, exempelvis partiklar genererade av fordonstrafik. Beräkningar är gjorda med en teoretisk modell som tar hänsyn till ventilationsflödets storlek, luftläckage genom byggnadsskalet, deposition av partiklar i inomhusmiljön och filtrets avskiljningsgrad. Beräkningarnas riktighet har verifierats genom jämförelse med mätningar i testkammare i full skala.

Rapporten är skriven på engelska

Vi samverkar med