Solcellsanläggningar och Brandsäkerhet

Frågeställningarna kring elsäkerhet, brandsäkerhet och räddningstjänsters insatser kopplat till solcellsanläggningar är många och engagemanget både stort och brett. På initiativ av fastighetsägare har nätverken Belok och BeBo tillsammans med Räddningstjänsten Storgöteborg, tagit dessa frågeställningar vidare och aktiviteter har utförts under 2020.

Från arbetet framgår att ett av huvudspåren som behöver vidareutvecklas är nationella riktlinjer med avseende på utformning och uppförande av solcellsanläggningar för att säkerställa att räddningstjänsten ska kunna göra säkra och effektiva släckningsinsatser. Vidare har arbetet resulterat i önskemål att utveckla en guide med avseende på säkerhetshöjande åtgärder i befintliga solcellsanläggningar. Detta för att uppmuntra ägare och förvaltare av solcellsanläggningar att se över sina anläggningar och för att ge stöd i att komplettera dem vid behov.

Ytterligare områden som behöver förtydligas är ansvarsfrågan vid händelse av brand i byggnader med solcellsanläggningar och kompetensen hos olika aktörer behöver ökas avseende gällande regelverk. Det konstateras att det finns behov för fortsatt diskussion för att kunna peka på vilka aspekter och situationer som det råder osäkerhet kring, samt för att reda ut hur långt gällande regelverk räcker och vilka eventuella luckor som finns.

Under arbetets gång har förslag om bred samverkan väckts från flera håll och samtal kring gemensamma aktiviteter pågår. Bedömningen är att samverkan mellan beställarnätverken och branschorganisationen Svensk Solenergi skulle gynna utvecklingen. Även diskussion med myndigheter och andra aktörer föreslås för att gynna frågans framdrift i det fortsatta arbetet.

Arbetet har lettsav Maria Haegermark, CIT Energy Management, Charlotta Winkler, WSP Sverige, och Johan Magnusson, Räddningstjänsten Storgöteborg.
Du hittar mer information om projektet här.

Vill du veta mer kontakt Maria Haegermark

Vi samverkar med