Individuell mätning och debitering i flerbostadshus

Underlag för offentlig upphandling
Öppna fil:

Inom projektet Individuell mätning och debitering (IMD) i flerbostadshus har ett underlag till en funktionell beskrivning av IMD tagits fram. Underlaget består av ett antal specifikatio­ner för en öppen systemlösning. Systemet ska kunna installeras i såväl befintliga byggnader som vid om- och nybyggnation. Systemet har tydliga och standardiserade gränssnitt mellan de olika beståndsdelarna och varje del är utbytbar utan att det påverkar de övriga delarna. Därmed uppnås ett leverantörsoberoende. I första hand kan utrustningen i lägenheterna och husen konkurrensutsättas, dvs. de delar av systemet där de stora mängderna utrustning finns.

Ett antal specifikationer har tagits fram inom projektet – dels en beskrivning av utrust­ningen för mätdatainsamling, inklusive de insamlingsenheter som krävs i lägenheterna eller husen, dels en beskrivning av det centrala system som överför mätdata till en central databas, vilken i sin tur är åtkomlig för överordnade system inom bostadsbolagen. Det centrala syste­met har specificerats som två huvuddelar – dels som en ren transportplattform för mätdata (fas 1), dels som ett helt mätsystem (fas 2).

I lägenheterna har följande parametrar valts ut för individuell mätning:
–    tappkallvatten
–    tappvarmvatten
–    elenergi vid gemensamt abonnemang
–    rumstemperaturer för att kontrollera temperaturfördelningen i varje byggnad

Projektet specificerar däremot inte individuell mätning av uppvärmningsenergi för debite­ring.
En förutsättning är att systemlösningen nyttjar IP-baserad bredbandsinfrastruktur och den mest lämpade av de undersökta kommunikationsmetoderna valdes. Enkelheten medförde att bara en metod valdes för att kvalitetssäkra mätdata och säkra dess spårbarhet – protokollet M-Bus, vilket är det enda protokollet med svensk och europeisk standard för fjärravläsning av debiteringsmätare. Protokollet är väl spritt på den svenska och europeiska marknaden. En fördel med M-Bus är att det i samma telegram finns data om såväl mätarens placering och identifikation som själva mätarställningen, vilket ger god spårbarhet.

För att säkra leverantörsoberoende har delarna i M-Bus specificerats i detalj. Exempelvis kan vatten- och elenergimätarna mellan mätdonen i lägenheterna och insamlingsenheterna antingen ha standardiserad pulsutgång eller analog temperaturgivare (passiv Pt-1000). Mät­data sparas i den centrala databasen med valfri tidsupplösning från en timme till ett dygn.

Målet med installation av IMD i flerbostadshus kan sammanfattas i följande nyckelord:
–    minskad miljöbelastning
–    minskad energianvändning – energieffektivisering
–    rättvisa mellan hyresgäster
–    minskade kostnader för såväl bostadsbolag som hyresgäster
–    individualisering för hyresgästerna
–    medvetna hyresgäster
–    förändrat förbrukningsmönster hos hyresgästerna

 

Vi samverkar med