PM Uppdatering av miljöbedömnings-programmet EFFem

Öppna fil:

Inom programmet EFFEKTIV som leddes av Elforsk 1999-2003 har ett fritt webbaserat miljöbedömningsprogram för olika uppvärmningsalternativ tagits fram. Programmet kallas EFFem och finns på www.effektiv.org/miljobel. Intresset från användare är mycket stort och hemsidan har 80 -140 besök dagligen. Eftersom intresset för programmet är så stort har Elforsk och elföretagen genomfört föreliggande projekt för att uppdatera programmet. EFFem har en databas av livscykelinventeringar av emissioner för olika produktionsenheter av energi. En kartläggning med litteraturstudie har genomförts för att samla in och uppdatera EFFem med mer aktuella data. I EFFem kan användaren antingen välja på att definiera sammansättning av produktion av el – eller fjärrvärmemix själv eller att använda fördefinierade mixar av olika produktionsenheter. Dessa finns samlade i EFFems databas och kan t.ex. vara Sverigemix. De fördefinierade mixarna av el- och fjärrvärme har granskats för valda defaultvärden och uppdaterats med aktuella data från senaste statistik. Nordisk elmix har adderats som fördefinierad mix. Gamla data på lokala fjärrvärmenät har plockats bort medan en ny möjlighet har lagts till för fjärrvärmeleverantörer att själva lämna data till EFFem som sedan läggs in som en fördefinierat lokalt fjärrvärmenät.

 

I EFFem finns förklaringstexter som beskriver hur miljöbedömningen i programmet går till och vad olika val av el- eller fjärrvärmemixar kan innebära. Eftersom miljöbedömningens resultat är helt avgörande för hur programmet används så har förklaringstexter förbättrats och uppbyggnaden av programmet, länkar mm har strukturerats på ett tydligare sätt. Föreliggande PM förklarar i stora drag vad som har uppdaterats medan huvudresultatet är det förbättrade programmet som finns att använda på Internet. Slutligen ger PMet förslag på fortsatt utveckling av EFFem.

Vi samverkar med