Byggnads energiprestanda – Använd energi

  • Utgivare: CIT Energy Management AB på uppdrag av Svensk Fjärrvärme
  • År: 2014
  • Författare:
  • Typ:
Öppna fil:

Syftet med den här rapporten är att definiera begreppet använd energi. Att ta fram en gränsdragning för en definition och beskriva vilka effekter (för- och nackdelar) denna gränsdragning kan medföra. Syftet är också att beskriva hur begreppet använd energi praktiskt ska kunna verifieras.

Målsättningen med rapporten är att den ska vara ett underlag vid diskussioner angående utformning av byggregler och den definition av energiprestanda som ska komma att tillämpas för energihushållningskrav avseende nära-nollenergibyggnader.

 

Vi samverkar med