Förslag till strategisk inriktning på Energimyndighetens program för byggnader med mycket låg energianvändning

  • Utgivare: CIT Energy Management AB på uppdrag av Energimyndigheten
  • År: 2009
  • Nummer: 17-08-3685
  • Författare:
  • Typ:
Öppna fil:

För att stötta utvecklingen av byggnader med mycket låg energianvändning har Energimyndigheten de senaste åren drivit ett externt program för passivhus och lågenergihus. Programperioden närmar sig slutet och Energimyndigheten har därför tillsatt föreliggande utredning. Utredningens syfte är att ta fram en strategisk inriktning för hur Energimyndigheten fortsättningsvis på bästa sätt kan stödja och utveckla marknaden för byggnader med mycket låg energianvändning.

Utredningen har genomförts genom en omvärldsanalys huvudsakligen innehållande intervjuer och work shops med aktörer i bygg- och fastighetssektorn. Ett första förslag på strategisk inriktning och ny programstruktur har skickats på remiss till organisationer som representerar myndigheter, forskare och aktörer inom bygg- och fastighetssektorn i Norden.
Därefter har föreliggande förslag satts ihop på strategisk inriktning och ny programstruktur med namnet: LÅGAN -Energimyndighetens program för byggnader med mycket LÅG energiANvändning.

Omvärldsanalysen visar att det finns ett stort behov av ett program för byggnader med mycket låg energianvändning. En stor entusiasm har byggts upp för att våga satsa på lågenergihus i bygg- och fastighetssektorn de senaste åren. Under hösten 2008 fanns fler planerade satsningar på lågenergihus än någonsin. Därefter har få satsningar tillkommit. Entusiasmen hotas nu av rådande lågkonjunktur i byggbranschen och ett nationellt program med en nationell plattform har en viktig uppgift att fylla för att hålla kvar och utöka byggnadstakten av lågenergihus.

Det nya programmet föreslås som en nationell plattform som samlar och sprider kunskap om byggnader med mycket låg energianvändning. Programmet fokuserar på nya byggnader eller fullständig ombyggnad där alla kategorier av byggnader ingår som med någon form av tekniklösning kan visa på mycket låg energianvändning (byggnader med 50% lägre energianvändning jämfört med krav i Boverkets nybyggnadsregler). Att utveckla och marknadsföra passivhusbyggande kommer att vara en viktig del i programmet.

Programmet ska medverka till att etablera en nationell marknad för byggnader med mycket låg energianvändning. På så sätt skapas en trygghet för nya aktörer inom branschen att beställa lågenergihus vilket i sin tur leder till en produkt- och tjänsteutveckling. Plattformen koordinerar och administrerar hela programmet som består av fyra områden; kommunikation, demonstration, nationell samverkan och hjälpmedel vid implementering.

Vi samverkar med