Gapanalys avseende byggnadssektorns energieffektivisering och relaterad miljöpåverkan i Västra Götaland

Öppna fil:

Syftet med föreliggande analys är att visa på var det finns potential för att nå klimatmålen i sektorn för
bostäder och lokaler inom Västra Götaland. I projektet har potentialen i form av minskad
energianvändning med dess relaterade emissioner av växthusgaser undersökts för renovering och
nyproduktion.

En litteraturstudie har genomförts för att analysera hur stor del av klimatpåverkan som
kan relateras till driftskedet i förhållande till klimatpåverkan relaterat till materialtillverkning och
produktion av byggnaden i byggprocessen. I litteraturstudien har även klimatpåverkan från materialval
studerats samt klimatpåverkan från renovering i förhållande till att riva och bygga nytt.

I projektet gjordes även en analys och simulering av byggnadsbestånds energianvändning i regionen samtt för att uppskatta hur användningen kan minska vid energieffektivisering.

Vi samverkar med